Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1107/5-4-1999 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A.

YΠOIK 1027674/303/ΔOΣ/ΠOΛ. 1107/5.4.1999 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A. (N.Δ.2548/1953,ΦEK 231/27.8.1953,τ.A')

I. Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 1080620/664/008A (δισ)/ ΠOΛ 1187/5.7.1995 σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα από τις HΠA επικαλούνται διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τα παρακάτω παραστατικά:

1) Τα Νομικά Πρόσωπα των H.Π.A. θα υποβάλλουν: -------------------------------------------

α. "AITHΣH ΓIA THN EΦAPMOΓH THΣ ΣYMBAΣHΣ METAΞY EΛΛAΔAΣ KAI H.Π.A." (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα (επισυνάπτεται).

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας (έντυπο 6166) το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή των H.Π.A.:

DEPARTMENT OF THE TREASURY, INTERNAL REVENUE SERVICE PHILADELPHIA, PA 19255,

με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Νομικό Πρόσωπο των H.Π.A., δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος:

"....is a U.S. corporation for the purposes of the Greece - U.S.A. Double Taxation Convention" (σχέδιο επισυνάπτεται).

(Μετάφραση): "....είναι εταιρεία των H.Π.A. για τους σκοπούς της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A.".

2) Τα Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν: -----------------

α. Την "AITHΣH" που αναφέρεται στην περίπτωση 1α πιο πάνω συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των H.Π.A. με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος

"....is a resident of the U.S.A. for the purposes of the Greece - U.S.A. Double Taxation Convention".

(Μετάφραση):"...είναι κάτοικος των H.Π.A. για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδας και H.Π.A. Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος".

II. Επί των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής:

α) Το έντυπο της "AITHΣHΣ" εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο (2) αντίτυπα τα οποία μπορείτε να αναπαράγετε. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔOY και το άλλο θα περαμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

β) Στα ως άνω έντυπα, δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας. Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Oικονομικών των H.Π.A. (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των H.Π.A. σε υδατογράφημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!