Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ Εγκ. 44 Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 10431 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ι.Βασιλακόπουλος
Τηλέφωνο:210-52.41.956
210-52.15.223
210-52.15.224
Fax:210-52.49.611
Email:tm.educ@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΦΕΞ465ΧΠΙ-2ΡΦ

Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.:1565922 

Βαθμός Προτ/τας 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44

ΠΡΟΣ: Πίνακα Α'

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)».

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ 4117/τ.Β'/27.11.2017 στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση Διοικητή σχετικά με την υπογραφή εγγράφων με Εντολή Διοικητή από άλλα όργανα του ΕΦΚΑ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Συν/να: (3 φ.)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ