Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α.129348/2017 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

Αριθμ. 129348 

ΦΕΚ Β’ 4233/04.12.2017 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού. 

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α'143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129). 

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α'98). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208). 

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210). 

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του πρωθυπουργού με αριθμ. Υ226/28-12-2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233). 

9. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

10. Την υπ' αριθμ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ' 279). 

11. Την υπ' αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

12. Την από 31-7-2017 υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου αξιολόγησης για το καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» (S.A. 47412) του ν. 4399/2016, για την αύξηση του μέσου ετήσιου προϋπολογισμού αυτού, πέραν των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

13. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 1373/19-10-2017 Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος και άρθρο 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015) του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», ως εξής:

Άρθρο 1 

1. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τροποποιούνται -αντικαθίστανται, ως εξής: «β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) ευρώ, 

γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ». 

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται - αντικαθίστανται, ως εξής: 

«Άρθρο 2 

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2016, καθορίζεται ως εξής: 

Για το καθεστώς, 

α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ. 

β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ». 

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται - αντικαθίστανται, ως εξής: 

«Άρθρο 3 

Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού 

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των διακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων (290.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι: 

i. για το τρέχον έτος (2017) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώλεια φορολογικών εσόδων. 

ii. για το επόμενο έτος (2018) η δαπάνη που θα προκύψει εκτιμάται στο ύψος των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στο ύψος των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000 ευρώ) απώλεια φορολογικών εσόδων. iii. για τα επόμενα τρία έτη (2019, 2020, 2021) η δαπάνη που θα προκύψει εκτιμάται στο ύψος των διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στο ύψος των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ απώλεια φορολογικών εσόδων». 

Άρθρο 2 

Από τα ως άνω του άρθρου 1, παρ. 1 και 2, οριζόμενα ποσά, μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 108612/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων...», (Β' 3410), η οποία εκδόθηκε στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά...... Ειδικότερα 

i. ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ αφορά την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας, 

ii. ποσό ύψους έξι εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας,  iii. ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ αφορά την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, 

iv. ποσό ύψους οκτώ εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ. 

Άρθρο 3 

α. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η υπ' αριθμ. 106688/ 13-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ