Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Η τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις" η τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πλημμύρες στις περιοχές της Σαμοθράκης, της Σύμης, της Αγιάς Λάρισας, των Τεμπών Λάρισας, των Τρικάλων, της Καλαμπάκας Τρικάλων, της Φαρκαδόνας Τρικάλων, της Πύλης Τρικάλων, της Κατερίνης, των Χανιών, του Πλατανιά Χανιών, του Αποκόρωνα Χανιών, της Κέρκυρας και της Δυτικής Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως τις προτεινόμενες διατάξεις, την αιτιολογική τους έκθεση, την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Ειδική Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος.

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις»

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...

1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανιών, Πλατανιά Χανιών, Αποκορώνου Χανιών, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

2. Το επίδομα της παρ.1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου.

Αιτιολογική Έκθεση

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν όλη την επικράτεια τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 και είχαν ως συνέπεια την πρόκληση σημαντικών και εκτεταμένων καταστροφών και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, χορηγείται έκτακτο εφάπαξ επίδομα ενίσχυσης στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα και στις πληγείσες επιχειρήσεις. Η εν λόγω διάταξη στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πλημμύρες στις περιοχές της Σαμοθράκης, της Σύμης, της Αγιάς Λάρισας, των Τεμπών Λάρισας, των Τρικάλων, της Καλαμπάκας Τρικάλων, της Φαρκαδόνας Τρικάλων, της Πύλης Τρικάλων, της Κατερίνης, των Χανιών, του Πλατανιά Χανιών, του Αποκόρωνα Χανιών, της Κέρκυρας και της Δυτικής Αττικής και την ταχύτερη ανάκαμψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των εν λόγω περιοχών. Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της διάταξης, το εν λόγω επίδομα δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των ειδικότερα αναφερόμενων, κηρυχθεισών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, περιοχών. Συγκεκριμένα:

1. Ορίζεται η ανωτέρω εφάπαξ καταβολή, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων η επιχείρηση επλήγη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

2. Προβλέπεται ότι, το χορηγούμενο επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κ.υ.α., καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή του επιδόματος προς τους πληγέντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

2. Απώλεια εσόδων, από τη μη φορολόγηση του χορηγούμενου επιδόματος και την ως εκ τούτου, μη είσπραξη των προβλεπόμενων φόρων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017.

Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων, από τη μη φορολόγηση του χορηγούμενου επιδόματος και την ως εκ τούτου, μη είσπραξη των προβλεπόμενων φόρων.

Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!