Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Φ21250/52109/Δ15.859/2017 Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β'1604)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Fax:2103368148
Τηλέφωνα:2131516774,-777 
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κωδικας:10110 Αθήνα

ΑΔΑ: Ω9Ξ5465Θ1Ω-8ΣΖ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859

Προς: ΕΤΕΑΕΠ
α. Γραφείο Διοικητή
Φιλελλήνων 13 -15, 
10557 Αθήνα 
β. Γραφείο Γεν. 
Διευθυντή Επικουρικής 
Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών 
Σταδίου 31, 
10559 Αθήνα 
γ. Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης Ασφάλισης 
& Παροχών 
Σταδίου 24, 
10561 Αθήνα
Κοιν.: 1. ΕΦΚΑ
Διεύθυνση Απονομής 
Συντάξεων Τμήμα 
Συγχ/νων Ταμείων 
& Επικουρικής Σύνταξης
Ακαδημίας 22 , 10671 Αθήνα
2. Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β'1604).

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. οικ.725/07.11.2017 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. οικ.725/07.11.2017 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πίνακες με τις Ράντες (χρονικής περιόδου 2015-2020) για τον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, και 4 της Υπουργικής Απόφασης οικ.23123/785/7.6.2016 (Β'1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».

Οι πίνακες με τις ράντες αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, προκειμένου να δημοσιευθούν στον ιστότοπο του ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr). σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος

Συνημμένα: τρία (3) φύλλα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ