Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Φ80000/οικ.44541/1849 Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ:ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) 
ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
Πληρ.: Φ. Γκίκα 
Τηλ.:213 15 16 791
ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 
Τ.Κ. 102 41-ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 7Τ30465Θ1Ω-7ΔΒ

Αθήνα, 14-11-2017 

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.44541/1849

ΠΡΟΣ
1. ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κων/νου 8
102 41, Αθήνα
2. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29 
Τ.Κ. 101 10 - ΑΘΗΝΑ
3. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 
Τ.Κ. 105 57-ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137)

Με το άρ. 28 του ν. 4488/2017 (Α' 137) αντικαθίσταται το αρ. 66 του ν.4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν.4237/2014 (Α' 36), η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 141 του ν. 4251/2014 (Α' 80), με το αρ. 9 του ν. 4331/2015 (Α' 69), με το αρ. 55 του ν. 4369/2016 (Α' 33) καθώς και με την παρ. 3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 (Α' 205).

Ειδικότερα με τις διατάξεις του αρ. 28 του εν λόγω νόμου, με έναρξη ισχύος από 1-7-2017, και μετά, παρατείνεται επ’ αόριστον η ισχύς της διάταξης της παρ. 3 του αρ. 50 του ν. 4430/2016, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες.

Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

(α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας λήγει από 1-7-2017 και εφεξής και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,

(β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Επιπλέον για την εφαρμογή της ρύθμισης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(α) Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται, πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (ενδεικτικά:προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας κ.λ.π.), καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).

(β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν αναδρομικά από την 1-7-2017.

(γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την ρύθμιση λήγουν:

(i) είτε με την συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης,

(ii) είτε πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης,

(δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

(ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΦΚΑ) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν (67%) , οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!