Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

121491/2017 Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

Αριθμ. 121491 

ΦΕΚ Β’ 3969/13.11.2017 

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.). 

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ/A/4/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 72 και 92, 

β) του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/ 23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

γ) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

δ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και,….δικτύων», 

ε) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

στ)του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων..... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

2. Την αριθμ. Υ155/7.7.2016 (ΦΕΚ 362/Υ.Ο.Δ.Δ./ 11.7.2016) και (408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016-διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του Φώτη Κουρμούση στη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

3. Την αριθμ. 88830/10.7.2017 (ΦΕΚ/Β/2853/16.8.2017) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους περί καθορισμού εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.). 

4. Την αριθμ. 88823/10.7.2017 (ΦΕΚ/Β/2853/16.8.2017) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους περί της έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.). 

5. Την εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας για τα κάτωθι Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης. 

α) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αχαρνών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 

β) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 

γ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Βόλου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 

δ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. 

ε) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Πατρέων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. 

στ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Αγρινίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. 

ζ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Κορινθίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. 

η) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Καλαμάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 

θ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Ηρακλείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Τα Μέλη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!