Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017 Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο:ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Fax:210 6987 444 
E-Mail:210 6987 459
Url:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΛΠΣΗ-Ζ7Π

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017

ΘΕΜΑ : Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης

ΣΧΕΤ. : α. Η με Α.Π. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 ΕΔΥΟ «Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών»

β. Η με Α.Π. 5015967/1938/Α0019 / 23-4-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση της ΑΥΟΟ αριθμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorised Economic Operator (AEO)»

Με την ανωτέρω (α) σχετική η Υπηρεσία μας κοινοποίησε στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, αλλά και στους οικονομικούς φορείς, τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέφεραν ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. (ΕΕ) 952/2013 και οι διατάξεις εφαρμογής αυτού - Καν. (ΕΕ) 2015/2446 και Καν. (ΕΕ) 2015/2447, στις διατάξεις περί του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του εν λόγω κανονισμού (στο εξής: κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης).

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι η τήρηση του συγκεκριμένου κριτηρίου αποτελεί σημείο αναφοράς και προϋπόθεση για τη χορήγηση πλείστων τελωνειακών αδειών, η Υπηρεσία μας παρέχει δια της παρούσας λεπτομερείς οδηγίες για τον έλεγχό του, προς επικαιροποίηση των αντίστοιχων οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με την ανωτέρω (β) σχετική (σημείο 3.5 αυτής, το οποίο και καταργείται), με την επιφύλαξη παροχής τυχόν ειδικότερων οδηγιών στο πλαίσιο χορήνησης άλλων τελωνειακών αδειών, πέραν αυτήσ του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

Το άρθρο 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 1 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447 προβλέπει την προϋπόθεση απουσίας ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντα.

Α. Πρόσωπα που οφείλουν να πληρούν το κριτήριο

Το σύνολο των προσώπων που συνδέονται με τον αιτούντα και οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κριτηρίου διαφέρει, ανάλογα με το εάν ο αιτών είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

1. Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης οφείλει να πληρούται σωρρευτικά από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. από τον αιτούντα και

β. από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα (όταν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα).

2. Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης οφείλει να πληρούται σωρρευτικά από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. από τον αιτούντα,

β. από το πρόσωπο που διοικεί τον αιτούντα (φυσικό πρόσωπο) ή ελέγχει τη διοίκησή του (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και

γ. από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα.

Παρατηρήσεις:

- Περίπτωση Α.2.β: όταν η διοίκηση του αιτούντα ασκείται ή ελέγχεται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η τήρηση του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης ελέγχεται για όλα τα εν λόγω πρόσωπα. Σε περιπτώσεις δε κατά τις οποίες κάποιο ή κάποια από αυτά τα πρόσωπα είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή ζητά τη συνδρομή του άλλου κράτους μέλους μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και στα άρθρα 14 και 31 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447. Αντίθετα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο ή κάποια από τα εν λόγω πρόσωπα είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε τρίτη χώρα, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή αξιολογεί την εκπλήρωση του κριτηρίου με βάση τα διαΚέσιμα στοιχεία και πληοοωοοίεσ.

Στο πλαίσιο της περίπτωσης Α.2.β, τα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν να πληρούν το κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης ποικίλουν ανάλογα με την εσωτερική διοικητική οργάνωση του αιτούντα και, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα (άρθρο 153 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - Ν. 2960/01, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):

i) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

ii) Για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, οι ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.

Το εύρος εμπλοκής των προσώπων των ως άνω περιπτώσεων (i) και (ii) στην άσκηση διοίκησης ή στον έλεγχο αυτής και συνεπώς, η υποχρέωση ή μη εκπλήρωσης από μέρους τους του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης, προκύπτει κατ' αρχάς από το καταστατικό της εταιρίας και των βάσει αυτού διοικητικών ή διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν - κατά περίπτωση - ανατεθεί.

Όταν τον έλεγχο της διοίκησης του αιτούντα ασκεί νομικό πρόσωπο, το κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης οφείλει να πληρούται τόσο από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, όσο και από τα πρόσωπα που το διοικούν (σημεία (i) και (ii)).

- Περιπτώσεις Α.1.β και Α.2.γ: τα πρόσωπα που οφείλουν να πληρούν το κριτήριο είναι:

i) ο υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα -κατά περίπτωση και ανάλογα με την εσωτερική διοικητική οργάνωση του αιτούντα, το κριτήριο οφείλει να πληρούται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους του αιτούντα που διαχειρίζονται εν γένει τα τελωνειακά του θέματα και έχουν οριστεί ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών του συναλλαγών ή/και

ii) το τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί τελωνειακά θέματα του αιτούντα, για τα οποία και είναι υπεύθυνο.

Β. Ιστορικό σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων

Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές εξετάζουν τις παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, οι οποίες έχουν τυχόν διαπραχΚεί κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Κατά την αξιολόγηση του ιστορικού συμμόρφωσης, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή πρέπει να λαμβάνει γνώση και να αξιολογεί τις σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, ανεξάρτητα εάν αυτές σχετίζονται ή όχι με την οικονομική δραστηριότητα του υπό έλεγχο προσώπου.

Συνιστάται στις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές να λαμβάνουν υπόψη κατά την αξιολόγηση της παράβασης τις ακόλουθες ειδικές περιστάσεις:

 • η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να καλύπτει τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές με τελωνειακά θέματα δραστηριότητες του αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με φορολογικά θέματα στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό σοβαρών ποινικών αδικημάτων συνδεόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντα·
 • ο όρος «παράβαση» δεν αναφέρεται μόνο στις πράξεις που εντοπίζουν οι τελωνειακές Αρχές στο πλαίσιο ελεγκτικών ενεργειών κατά την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή κατά τη θέση αυτών σε τελωνειακό καθεστώς. Οποιεσδήποτε παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, των φορολογικών κανόνων ή του ποινικού δικαίου που διαπιστώνονται σε οποιονδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σε στάδιο μεταγενέστερο της ολοκλήρωσης των τελωνειακών διατυπώσεων, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται, όπως επίσης και τυχόν παραβάσεις που αφορούν στη χρήση άλλων τελωνειακών αδειών και τελικά, κάθε παράβαση που μπορεί να ανακαλυφθεί μέσω κάθε άλλης πηγής πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι τελωνειακές Αρχές·
 • πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι παραβάσεις που διαπράττονται από πράκτορες μεταφορών, εκτελωνιστές ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του αιτούντα. Ο αιτών πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, όπως σαφείς οδηγίες προς αυτούς, παρακολούθηση και έλεγχο της ακρίβειας των διασαφήσεων και διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση σφαλμάτων·
 • σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή έχει προβεί σε αναθεώρηση κυρώσεων που συνδέονται με μια συγκεκριμένη παράβαση μετά από προσφυγή ή επανεξέταση, η αξιολόγησή της για τη σοβαρότητα της παράβασης πρέπει να βασίζεται στην αναθεωρημένη απόφαση. Σε περίπτωση πλήρους ανάκλησης, από την αρμόδια Αρχή, μιας κύρωσης την οποία έχει επιβάλλει λόγω παράβασης, η παράβαση θεωρείται μη διαπραχθείσα.

Το ιστορικό συμμόρφωσης με την τελωνειακή νομοθεσία και τους φορολογικούς κανόνες μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται σε περίπτωση που η αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή θεωρεί ότι η παράβαση είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με τον αριθμό ή τον όγκο των σχετικών πράξεων και, επιπλέον, η τελωνειακή Αρχή δε διατηρεί αμφιβολίες ως προς την καλή πίστη του αιτούντα. Ειδικότερα:

1. Παραβάσεις ήσσονος σημασίας

Οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας συνίστανται σε πράξεις οι οποίες, παρά το γεγονός ότι διεπράχθη παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών κανόνων, δεν είναι αρκετά σημαντικές ώστε να θεωρηθούν δείκτης/παράγοντας κινδύνου σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Ως προς το χαρακτηρισμό μιας παράβασης ως ήσσονος σημασίας, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να κρίνεται αυτοτελώς με βάση την ιστορικότητα συμμόρφωσης, τη φύση των δραστηριοτήτων και το μέγεθος του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Γενικά, για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη:

 • η καλή πίστη
 • η αμέλεια ή/και η άγνοια
 • η πρόθεση απάτης,
 • ο βαθμός του κινδύνου που ενδεχομένως εγκυμονεί η παράβαση ως προς την εκπλήρωση του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης,
 • τα μέτρα που λαμβάνει ο αιτών για την αποτροπή τυχόν παραβάσεων στο μέλλον. Εάν ληφθεί απόφαση ότι η παράβαση μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει αποδείξεις για μέτρα που σκοπεύει να λάβει, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σφαλμάτων που παρουσιάζονται στις τελωνειακές διαδικασίες του.
 • τα είδη που σχετίζονται με την παράβαση. Για παράδειγμα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις παραβάσεις που σχετίζονται με προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα τα είδη του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προϊόντα διττής χρήσης, τα είδη που υπόκεινται σε ΕΦΚ, τα επικίνδυνα χημικά και γενικότερα τα είδη που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς και θεωρούνται επικίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, ήσσονος σημασίας παραβάσεις δύνανται να χαρακτηριστούν και εκληφΚούν από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή ως σοβαρές, όταν είναι επαναλαμβανόμενες και αξιολογούνται - ως σύνολο - σημαντικές, σε σχέση με το συνολικό όγκο των τελωνειακών συναλλαγών του αιτούντα κατά την τελευταία τριετία.

2. Σοβαρές παραβάσεις

Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ήσσονος σημασίας παραβάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν (κατά τα ανωτέρω) ως σοβαρές, υπάρχουν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, οι οποίες θεωρούνται εκ φύσεως σοβαρές και οφείλουν να εκλαμβάνονται και αξιολογούνται ως τέτοιες, από τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές. Κατάλογοι των εν λόγω σοβαρών φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων

παρέχονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, της Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1103 / 7-7-2017 (ΦΕΚ 2536/Β/21-7-2017 και ΑΔΑ ΩΒΗΠ46ΜΠ3Ζ-2ΥΔ).

Παρατηρήσεις:

 • Εάν κάποιο από τα πρόσωπα που οφείλουν να πληρούν το κριτήριο έχει συνδεθεί με τον αιτούντα σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη της έναρξης της τριετίας που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, το κριτήριο ως προς το πρόσωπο αυτό, ελέγχεται για ολόκληρη την τριετία και όχι μόνο για το χρονικό διάστημα σχέσησ/σύνδεσήσ του με τον αιτούντα.
 • Εάν κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης ο αιτών υφίσταται ως οικονομικός φορέας για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, τότε οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές ελέγχουν το κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές, η στενή παρακολούθηση του οικονομικού φορέα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας.
 • Εάν οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές διατηρούν σοβαρές υποψίες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας και διενεργούν σχετικές έρευνες, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών και πάντως όχι περισσότερο από εννέα μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση εάν αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες (άρθρο 13 παρ. 4 Καν. (ΕΕ) 2015/2446).

Γ. Ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική δραστηριότητα

Για τον έλεγχο της συγκεκριμένης απαίτησης, οι τελωνειακές Αρχές:

1. Προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου του ποινικού μητρώου των υπό έλεγχο προσώπων.

Ο θεσμός του ποινικού μητρώου προβλέπεται στα άρθρα 573 - 580 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Π.Δ. 258/86). Από τα ποινικά αδικήματα που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο λαμβάνονται υπόψη, όχι μόνο αυτά που έχουν διαπραχθεί κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης, αλλά και αυτά που έχουν τυχόν διαπραχθεί πριν από την εν λόγω τριετία, όμως δεν έχουν εκκαθαριστεί/διαγραφεί από το ποινικό μητρώο (δηλαδή εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε αυτό), βάσει των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εξ αυτών και για τουσ σκοπούσ του ελέγχου εκπλήρωσησ του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσησ, οι τελωνειακέσ Αρχέσ λαμβάνουν υπόψη μόνο εκείνα τα οποία σχετίζονται με την οικονομική δοαστηοιότητα των υπό έλεγχο προσώπων, ανεξάρτητα εάν η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα αφορά τη σχέση τουσ με τον αιτούντα ή όχι (εξετάζονται, δηλαδή, και τα ποινικά αδικήματα που μπορεί να προέρχονται και από άλλεσ οικονομικέσ δραστηριότητεσ του υπό έλεγχο προσώπου, πέραν αυτών που αφορούν στη σχέση/σύνδεσή του με τον αιτούντα).

2. Ζητούν και λαμβάνουν από τα υπό έλεγχο - κατά περίπτωση - πρόσωπα του σημείου (Α) της παρούσας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα σχετιζόμενα με την οικονομική τους δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που υφίσταται ιστορικό ποινικών διώξεων, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί στα ποινικά δικαστήρια (και συνεπώς τα σχετικά αδικήματα δεν περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο του εκάστοτε υπό έλεγχο προσώπου) και παράλληλα, τα αδικήματα για τα οποία έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον το υπό έλεγχο πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία και τους φορολογικούς κανόνες, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης έκδοσης ή μη της άδειας παρατείνεται κατά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 28 παράγραφος 2 Καν. (ΕΕ) 2015/2446).

Δ. Δεδομένα και πληροφορίες που ήδη κατέχουν οι τελωνειακές Αρχές και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο

1. Πρόσφατοι Έλεγχοι Συμμόρφωσησ: Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή αξιολογεί τα αποτελέσματα τυχόν πρόσφατων ελέγχων συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα προς τις απαιτήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων και, εάν υφίστανται ευρήματα, εξετάζονται τα τυχόν μέτρα που έχει λάβει ο φορέας για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την αποφυγή μελλοντικών συμβάντων μη συμμόρφωσης. Επίσης, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή εξετάζει εάν ο αιτών έχει θεσπίσει και εφαρμόζει καταγεγραμμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος, αλλά και το προσωπικό του, οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές όταν υπάρχουν υπόνοιες περί μη τήρησης του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης.

2. Τελωνειακές Εγκρίσεις/Αποφάσεις: Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή εξετάζει εάν κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης υπήρξαν περιπτώσεις ανάκλησης ή αναστολής τελωνειακών εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί στον οικονομικό φορέα και στην περίπτωση που υπάρχουν, εξετάζει τους λόγους ανάκλησης ή αναστολής. Εφόσον η τελωνειακή έγκριση έχει χορηγηθεί από διαφορετική τελωνειακή Αρχή από εκείνη που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας την οποία έχει αιτηθεί ο οικονομικός φορέας, η τελευταία πρέπει να επικοινωνήσει με την τελωνειακή Αρχή χορήγησης της τελωνειακής έγκρισης που έχει ανακληθεί ή ανασταλεί, προκειμένου να ενημερωθεί για τους λόγους ανάκλησης ή αναστολής.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από την αξιολόγηση των κριτηρίων και την έκδοση μιας άδειας, ο δικαιούχος αυτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, καθώς και να ενημερώνει άμεσα τις τελωνειακές Αρχές για κάθε στοιχείο ή συμβάν, το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται μετά από την έκδοση της άδειας και το οποίο δύναται να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή στο περιεχόμενό της (άρθρο 23 Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα). Ενδεικτικά και όσον αφορά στο κριτήριο περί ιστορικού συμμόρφωσης, ο δικαιούχος της απόφασης οφείλει να ενημερώνει τις τελωνειακές Αρχές για τις αλλαγές στη δομή ή στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διοίκησή του και στη διαχείριση των τελωνειακών θεμάτων του, καθώς και για τυχόν ποινικές διώξεις που έχουν - κατά περίπτωση - ασκηθεί σε κάποιο ή κάποια από τα πρόσωπα της παραγράφου Α της παρούσας, μετά από την έκδοση της άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον έλεγχο του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης δύνανται να αναζητηθούν στο κείμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών ΑΕΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγγραφο TAXUD/B2/047/2011 - Rev.6, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές κρίνουν, εάν θεωρούν απαραίτητη την συνδρομή άλλων Διευθύνσεων, Υπηρεσιών, Περιφερειών ή Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ ή/και τη συνδρομή άλλων Δημόσιων Αρχών.

Είναι σαφές ότι η ενωσιακή νομοθεσία με την θεσμοθέτηση των κριτηρίων του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αποσκοπεί στην αναγνώριση αξιόπιστων και φερέγγυων συναλλασσομένων οι οποίοι, έχοντας ελεγχθεί ως προς την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων, δύνανται να επωφελούνται αφενός τελωνειακών απλουστεύσεων όπως αυτές προσδιορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία και αφετέρου διευκολύνσεων, όσον αφορά σε τελωνειακούς ελέγχους, σε μειωμένα ποσά εγγυήσεων στο πλαίσιο χρήσης άδειας συνολικής εγγύησης, αλλά και σε άλλα οφέλη που προβλέπονται από την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ένας οικονομικός φορέας που επιθυμεί να λάβει μία εκ των τελωνειακών αδειών που προβλέπονται στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία - και ιδιαίτερα την άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - θα πρέπει με τη γενικότερη στάση του καθώς και με τη γενικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων εκ μέρους του να δημιουργεί προς την τελωνειακή Αρχή μία όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη εικόνα και να της εμπνέει εμπιστοσύνη ως προς το υψηλό επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, αλλά και ως προς τη νομιμότητα των πράξεών του, προκειμένου η εν λόγω Αρχή να είναι σε θέση να τον αξιολογήσει θετικά. Εφόσον κατά την διάρκεια του ελέγχου, τόσο κατά το στάδιο έκδοσης μιας άδειας, όσο και κατά το στάδιο παρακολούθησής της, διαπιστωθούν ευρήματα που κλονίζουν τη γενικότερη αξιοπιστία του οικονομικού φορέα, τότε αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά περίπτωση, να εξετασθούν περαιτέρω και να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή κατά τη λήψη της εκάστοτε σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!