Κεφάλαιο

ΔΕΦΚ A 1113018 ΕΞ 2017 Πτώση της τιμής πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χρ. Κολοβού
Κ. Μπακαλόπουλος
Τηλέφωνο:210 33 75 872, -878
Fax:210 3375834
E-Mail:defk.a@mofadm.gr
dlefk.b@mofadm.gr
UrI:www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Αθήνα, 25/7/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1113018 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Λεωχάρους 2,
105 62 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πτώση της τιμής πώλησης ακινήτων σύμφωνα με τη νέα εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 7400/19.07.2017 ερώτηση βουλευτή.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. ΔημητρΙου Κουκούτση, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. ΑΤΚΕ 0008216 ΕΞ 2017/1624/21.07.2017 υπηρεσιακό σας σημείωμα, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του «Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων», συνιστά μια πληροφοριακού χαρακτήρα εφαρμογή, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία προσφάτως και στην οποία τα στοιχεία που καταχωρούνται λαμβάνονται από τις δηλώσεις των φορολογουμένων όπως αυτές προκύπτουν από τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και όχι από έλεγχο της Διοίκησης.

Περαιτέρω, σε σχέση με το ερώτημα περί του αν πρόκειται να λάβει χώρα αναπροσαρμογή της τιμής των αντικειμενικών αξιών επισημαίνουμε ότι με την υπ’ αριθ. ΠΟΑ. 1009/2016 (ΦΕΚ 48 Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 4446/2015 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικά από 21-5-2015 οι τιμές ζώνης και οι συντελεστές εμπορικότητας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με οποιαδήποτε αιτία.

Η ως άνω αναπροσαρμογή προς τα κάτω των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και των λοιπών φόρων κεφαλαίου, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της απόκτησης κατοικίας.

Επιπροσθέτως, με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α') ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων έχει ήδη μειωθεί από την 1.1.2014 σε ποσοστό 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου (από 8% έως 10% που ίσχυε μέχρι τότε). Επίσης, δυνάμει του ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α’), η ισχύς του οποίου δεν

έχει παυσει μέχρι σήμερα, χορηγείται υπό προϋποθέσεις απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

Τέλος, στα πλαίσια της διαρκούς αναμόρφωσης της Φορολογικής Νομοθεσίας εξετάζονται όλες οι προτάσεις που τυχόν υποβάλλονται με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, με γνώμονα την προσφορότητά τους, τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!