Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1149033 ΕΞ 2017 Περί του τρόπου προσκόμισης στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 
10184 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ιωάννα Ράνιου 
Τηλέφωνο: 210-32.22.577 
Fax: 210-32.30.829 
Url: www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα , 6 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1149033 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες των 
Πινάκων Α' (1 έως 3), 
Β', Γ, Δ', Ε' και ΣΤ'
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περί του τρόπου προσκόμισης στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού».

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1090677 ΕΞ 2017/15.6.2017 έγγραφο ερώτημα της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. προς το Τμήμα Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία το διαβίβασε, με το αριθ. 21444/29.6.2017 έγγραφό της, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1. Στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, το αριθ. 159326/ Η2/ 25.9.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα και εκδόθηκε ύστερα από το προαναφερθέν σχετικό έγγραφο ερώτημα της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

2. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο:

α) Τα Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού είναι αναγνωρισμένα με Υπουργικές Αποφάσεις και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Οι υπηρεσίες και οι φορείς της περίπτ. α' της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45), συνεπώς και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., κάνουν υποχρεωτικά αποδεκτά, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τα ως άνω Σχολεία ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. β' της ίδιας παραγράφου.

3. Επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται θεώρηση από ελληνική διοικητική αρχή, ούτε και η επίθεση επισημείωσης (σφραγίδα apostille) επί των εγγράφων που εκδίδονται από τα Αμιγή Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού.

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού α/α Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α'

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ