Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1119042 ΕΞ 2017 Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας:10563 Αθήνα
Πληροφορίες:ΣΑΠΟΥΝΑ Θ.
Τηλέφωνο:2131624263 
Fax:2131624259

ΑΔΑ: 61ΛΠ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΩ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 02/08/2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1119042 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμ Δ.Ο.Δ.Α.Α.Δ.Ε.Α1107814ΕΞ2017/13.07.2017 (ΦΕΚ 2546 Β'/21.07.2017) Υπουργική Απόφαση που τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της, η διαδικασία για την πληρωμή τόκων επί επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ο υπολογισμός των τόκων για υποθέσεις που αφορούν εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ανεξαρτήτως επιτοκίου, πραγματοποιείται από την Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά.

2. Η ίδια Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο του Νομού) συντάσσει εις διπλούν την κατάσταση πληρωμής η οποία θεωρείται από τον οικείο προϊστάμενο, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 της ως άνω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης και αποστέλλεται στον αρμόδιο Διατάκτη που ορίζεται ως τελικός υπογράφων σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αρ.πρωτ. 2/45136/0026/ 01.06.2017, ΑΔΑ:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ)

3. Ταυτόχρονα, η Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά, συντάσσει Σχέδιο Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης των ποσών που απαιτούνται για την πληρωμή των εν λόγω δαπανών (ΚΑΕ 0892, ΚΑΕ 0894) και το αποστέλλει στον αρμόδιο Διατάκτη μαζί με την Κατάσταση Πληρωμής, που αναφέρθηκε στο σημείο δύο, προς υπογραφή. Όταν υπογραφεί το σχέδιο του Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης από τον Διατάκτη, αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. για τις δέουσες για τη μεταφορά των πιστώσεων ενέργειες. Η δε κατάσταση πληρωμής επιστρέφεται υπογεγραμμένη στην Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή που έχει το φάκελο με τα δικαιολογητικά.

4. Μετά τη μεταφορά πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 23-180 στους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς 90-231, 90-233, συντάσσεται και ελέγχεται στο «παραπόδα» η Ανάληψη Υποχρέωσης από τις Δ.Υ.Ε.Ε. και υπογράφεται από τους Διατάκτες.

5. Τέλος, η εκάστοτε Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία έχουν αρχικώς κατατεθεί τα δικαιολογητικά διαβιβάζει το φάκελο με τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).

Η προαναφερόμενη διαδικασία απεικονίζεται συνοπτικά και στον συνημμένο πίνακα

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ √Παραλαβή Αίτησης Φορολογούμενου & δικαιολογητικών √Παραλαβή Αίτησης Φορολογούμενου & δικαιολογητικών
√Υπολογισμός τόκων √Υπολογισμός τόκων
√Σύνταξη κατάστασης Πληρωμής & Εκκαθάρισης √Σύνταξη κατάστασης Πληρωμής & Εκκαθάρισης
Χ Διαβίβαση Δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ΝΕΟ: Σύνταξη Σχεδίου Μεταφοράς Πίστωσης
ΝΕΟ: Διαβίβαση Κατάστασης Πληρωμής & Σχεδίου Μεταφοράς Πίστωσης σε Διατάκτη προς Υπογραφή
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Χ Επανέλεγχος Νομιμότητας & Κανονικότητας των δικαιολογητικών  
Χ Επαναϋπολογισμός τόκων  
Χ Επανασύνταξη κατάστασης Πληρωμής & Εκκαθάρισης  
Χ Σύνταξη Σχεδίου Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης  
Χ Διαβίβαση Κατάστασης Πληρωμής & Σχεδίου Μεταφοράς Πίστωσης σε Διοικητή προς Υπογραφή  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Χ Υπογραφή Κατάστασης Πληρωμής & Σχεδίου Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης  
ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ Δ.Ο.Υ. / ΤΕΛΩΝΕΙΟ Υπογραφή ανάληψης Υποχρέωσης ΝΕΟ: Υπογραφή Κατάστασης Πληρωμής & Σχεδίου Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης
  √ Υπογραφή ανάληψης Υποχρέωσης
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
√ Μεταφορά Πιστώσεων από
Προϋπολογισμό Φορέα 23-180
σε Νομαρχιακούς
Προϋπολογισμούς 231,233
√ Μεταφορά Πιστώσεων από Προϋπολογισμό Φορέα 23-180 σε Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς 231,233
Δ.Υ.Ε.Ε. √Σύνταξη & Έλεγχος στο
παραπόδα Ανάληψης Υποχρ
√Σύνταξη & Έλεγχος στο
παραπόδα Ανάληψης Υποχρ
√Εκκαθάριση/Ενταλματοποίηση √Εκκαθάριση/Ενταλματοποίηση

Ενδεικτικές περιπτώσεις υπολογισμού τόκων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αχρεωστήτως καταβληθέν φόρο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ