Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ9/39726/1512/2017 Τροποποίηση απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»

Αριθμ. Δ9/39726/1512 

ΦΕΚ Β 3530/9-10-2017 

Τροποποίηση της αριθ. Δ9/34079/1049821/07/2017 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 75). 

β. Του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). 

γ. Του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4438/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85). 

δ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29). 

ε. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176). 

στ. Του άρθρου 59 ν.  4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85). 

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,  

3. Την αριθ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει. 

4. Το αριθ. ΔΙΟΔ/Φ. 01/2418/19-07-2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε η 291/30/13-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ40Ξ465ΧΠΙ-ΒΕΗ) απόφαση το ΔΣ του ΕΦΚΑ. 

5. Την δυνατότητα επιχορήγησης και μόνο, για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 

6. Την αριθ. οικ. 34018/436-19/07/2017 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

7. Την αριθ. Δ9/34079/10498-21/07/2017 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β΄ 2715). 

8. Το αριθ. ΔΙΟΙΔ/Φ.01/3138-30/08/2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ. 

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αποφασίζουμε

Τροποποιείται η Δ9/34079/10498-21/07/2017 απόφαση που αφορά στη Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και μετά το τέλος της παραγράφου Δ προστίθεται Κλιμάκιο Ε ως εξής: 

Ε) Κλιμάκιο - Ομάδας Εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποτελούμενο από:

  • Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.
  • Τους αρμόδιους Ελεγκτές
  • Τον Γραμματέα 

Έργο του Κλιμακίου είναι: 

Ο έλεγχος της νομιμοποίησης της δαπάνης λειτουργίας του συνόλου των Κλιμακίων - Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας που συστήθηκαν με την αριθ. 291/ 30-13/07/2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και την αριθ. Δ9/34079/10498-21/07/2017 (Β΄ 2715) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ9/34079/10498-21/ 07/2017 (Β΄ 2715) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υφυπουργός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ