ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1064869 ΕΞ 2017 Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς λόγω είσπραξης αναδρομικών επιδοτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:10672 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μ. Κακούνη 
Τηλέφωνο:210 3645848 
Fax:210 3645413
E-Mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov
UrI:www.aade.gr

Αθήνα , 02/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1064869 ΕΞ 2017

Εισ. Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0004586 ΕΞ 2017 

ΠΡΟΣ :
Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Λεωχάρους 2 
Τ.Κ. 10562 Αθήνα 
(υπόψη κ. Ε. Πρεβεζάνου)

Θέμα: Περί μετατάξεων αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς λόγω είσπραξης αναδρομικών επιδοτήσεων.

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 2783/23.1.2017 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Κώστα Καραμανλή, Κασαπίδη Γιώργο και Βεσυρόπουλο Απόστολο αναφορικά με την καταβολή των αναδρομικών επιδοτήσεων στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την υποχρέωση ένταξής τους για το λόγο αυτό στο κανονικό καθεστώς, επικαιροποιώντας την απάντησή της Υπηρεσίας μας με το αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1014733/31.01.2017 έγγραφό μας, σάς γνωρίζουμε εκ νέου τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει από 1.1.2017 μετά την αντικατάστασή του αρχικά με το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 και στην συνέχεια με το άρθρο 16 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56/13.04.2017), στο ειδικό καθεστώς υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 3.γ του άρθρου 16 του ν. 4467/2017 ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016 και όχι το σύνολο των επιδοτήσεων όπως αυτό προσδιοριζόταν βάσει της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1201/2016.

Περαιτέρω, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 3.α του άρθρου 16 του ν. 4467/2017, εξαιρετικά, όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2017 έχοντας λάβει υπόψη τους για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1201/2016, αλλά εντούτοις βάσει των νέων διατάξεων πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ, μπορούν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών έως και 12.5.2017.

Οι ανωτέρω μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν το έτος 2017 κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ να μην ενταχθούν από 1.1.2017 στο κανονικό καθεστώς λόγω είσπραξης επιδοτήσεων που ανάγονται σε παλαιότερα έτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν τα εν λόγω ποσά επιδοτήσεων είχαν καταβληθεί έγκαιρα στους αγρότες αυτούς, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα υπήρχε η υποχρέωση αλλαγής καθεστώτος. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται συνέπειες για τους μικρούς αγρότες, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους και οι οποίες δεν βρίσκονται σε συνάφεια με τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος αγροτών.

Ο Γ ενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης Ευθύμιος Σαΐτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!