Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. Γ36/518/2017 Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

Εγκ. Γ36/518/2017: Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(Ε.Φ.Κ.Α.)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση:Πειραιώς 28  
Ταχ. Κώδικας:10437
Τηλέφωνο:210.52.91.734
FAX:210.52.91.735
e-mail:admkeao@keao.gov.gr

ΑΔΑ: 7ΘΤΞ465ΧΠΙ-ΑΛΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 22-9-2017

Αριθμ. Πρωτ.: Γ36/518

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού —συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 59 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α'/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της με αρ. 32320/1841/17 (ΦΕΚ 2360 Β/11-7-2017) απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του άρθρου 3 παρ. 3 αυτής.

4. Τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α' 62) και της παρ. 15 του άρθρου 15 αυτού σύμφωνα με τις οποίες οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

5. Την ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας για την επιτυχή εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

6. Το άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13.07.2010) περί αναρτήσεως στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, (παρ. 1 άρθρ.23 του Ν.4210/13 ΦΕΚ 254/τ.Α/21-11 -2013).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ε.φ.Κ.Α.

Μετά τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 όλα τα αιτήματα των οφειλετών εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ.

2. Η παραλαβή των προσκλήσεων, η εξέταση των αιτημάτων, οι δηλώσεις συμμετοχής ή μη στη διαδικασία, οι σχετικές εισηγήσεις, οι απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και η ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ( Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τα αποτελέσματα των ενεργειών, εκτελούνται από τη Δ/νση Διακανονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ μέσω των υπαλλήλων που έχουν πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., για τις υποθέσεις που ανατέθηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

3. Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις ή οι αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 32320/1841/17 (ΦΕΚ 2360 Β/11-7-2017) απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκπροσώπηση του ΕΦΚΑ γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και η σύμβαση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από το Συντονιστή του ΚΕΑΟ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!