Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής"

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής».

Ο νόμος χωρίζεται σε δύο Μέρη. 

Στο Πρώτο Μέρος, επισημαίνεται ότι η ΠΣΑΑ αποτελεί ειδικότερη Συμφωνία στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολυμερούς Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε το 2010, στην οποία και παραπέμπει ευθέως η ΠΣΑΑ. 

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, δυνάμει αυτής της Σύμβασης και του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου αυτής, που κυρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4153/2013 (Α' 116), προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών, η οποία μπορεί να είναι σε ισχύ μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, επιτρέποντας έτσι μια ενιαία συμφωνία, είτε με δύο είτε με περισσότερα μέρη (διμερής ή πολυμερής), με την πραγματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να λαμβάνει χώρα πάντοτε σε διμερή βάση. 

Με την κυρούμενη ΠΣΑΑ ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών της. Στην ΠΣΑΑ ορίζεται ότι η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου τηρεί και δημοσιεύει στον Ιστότοπο του ΟΟΣΑ τον κατάλογο των Αρμόδιων Αρχών των συμβαλλόμενων Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και για τις οποίες η ΠΣΑΑ είναι σε ισχύ και εφαρμογή.

Το Μέρος Δεύτερο, περιλαμβάνει διατάξεις εφαρμογής της εν λόγω ΠΣΑΑ και ειδικότερα, επιπρόσθετοι της ΠΣΑΑ ορισμοί, ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών, καθώς και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που κρίνονται αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

Διαβάστε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!