Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/2000 Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 1135781/4484/1998 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ' 

ΦΕΚ B 1442 - 27.11.2000

Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.

Δείτε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. 1135781/4484/1998 (ΦΕΚ Β 6 - 19.01.1998), κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2523/97.

β) Την απόφασή μας 1135781/4484/17.12.1997 (ΦΕΚ Β 6/19.1.1998).

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 1 και 200 έως 205 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».

δ) Την ανάγκη επανακαθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, μετά από την ισχύ των διατάξεων του Ν. 2717/1999.

ε) Την αριθ. πρωτ. 1039386/441/0006Α'/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της απόφασης μας 1135781/4484/17.12.97 (ΦΕΚ Β 6/19.1.1998 ) ως εξής:

«1.Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στην επιχείρηση που αφορά και στην οικεία Αστυνομική Αρχή. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στην επιχείρηση και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης.

2. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης δεν μπορεί ν’ αρχίσει πριν την πάροδο τριών (3) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του Ν. 2717/1999, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ορίζει νέο χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, εφόσον η κατά οποιοδήποτε τρόπο άρση της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, επέλθει σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού που είχε προσδιοριστεί αρχικά για την εκτέλεση της. 

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ή τελούν σε προσωρινή αδράνεια, η απόφαση εκτελείται σε χρόνο που αυτές λειτουργούν εποχιακά ή επαναδραστηριοποιούνται. 

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απόφασης στο χρόνο που προσδιορίστηκε αρχικά, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επαναπροσδιορίζει τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, ορίζοντας την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, μέσα στον πρώτο μήνα από την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 1135781/4484/ 17.12.97 (ΦΕΚ Β 6/19.1.1998).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!