Οικονομικές Ειδήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Η οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους τέθηκε σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2014. 

Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών.

Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ισχύουν για ορισμένες μεγάλες εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους, δεδομένου ότι το κόστος της υποχρέωσης εφαρμογής τους από τις μικρομεσαίες επιχει­ ρήσεις θα υπερέβαινε ενδεχομένως τα αντίστοιχα οφέλη. 

Χάρη στην προσέγγιση αυτή, ο διοικητικός φόρτος διατηρείται στο ελάχιστο. Οι εταιρείες οφείλουν να δημοσιοποιούν συναφείς, χρήσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους, και όχι να υποβάλλουν εξαντλητικές, λεπτομερείς εκθέσεις. 

Επιπλέον, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε επίπεδο ομίλου και όχι από κάθε επιμέρους συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου χωριστά. 

Η οδηγία παρέχει επίσης στις εταιρείες σημαντική ευελιξία ώστε να δημοσιοποιούν συναφείς πληροφορίες με τον πλέον χρήσιμο κατά την κρίση τους τρόπο, μεταξύ άλλων σε χωριστή έκθεση.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ