Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Βουλή Τροπολογία για την έκδοση ετήσιας εκκαθάρισης από αγροτικούς συνεταιρισμούς προς μη φυσικά πρόσωπα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." προστίθεται νέα διάταξη στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 των Ε.Λ.Π. με την οποία δίνεται η δυνατότητα έκδοσης ετήσιας εκκαθάρισης από αγροτικούς συνεταιρισμούς προς τα μέλη τους, μη φυσικά πρόσωπα (άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ή άλλα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα αποκλειστικά αγροτική σε έναν τουλάχιστον κλάδο της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του αγροτικού συνεταιρισμού), όταν αυτοί πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό τους.

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και η προτεινόμενη διάταξη: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν.4308/2014, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ετήσιας εκκαθάρισης από αγροτικούς συνεταιρισμούς και προς τα μέλη τους, μη φυσικά πρόσωπα (άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ή άλλα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα αποκλειστικά αγροτική σε έναν τουλάχιστον κλάδο της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του αγροτικού συνεταιρισμού), όταν αυτοί πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό τους. Η τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4384/2016, με τις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ....

Τροποποίηση άρθρου 8 του ν.4308/2014

Στην παρ. 13 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

" Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη φυσικού προσώπου και συγκεκριμένα, άλλου αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλου νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4384/2016 (Α'78)."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!