Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1106058ΕΞ2017 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6’ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α4' - Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1106058ΕΞ2017 

ΦΕΚ Β’ 2424/14.07.2017 

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6’ - Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος  Α4' - Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περιπτώσεων αα΄ και ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού. 

β) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα του άρθρου 38 αυτής. 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

3. Το αριθ. 32104/12-6-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με θέμα «Αίτημα έναρξης λειτουργίας Α6 Ελέγχου». 

4. Το από 23-06-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων σε απάντηση στο από 22-06-2017 όμοιο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης. 

5. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

6. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6΄Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς και αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α4’Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, την 01/08/2017, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6'Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης και ως χρόνο αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α4΄Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

2. Οι εκκρεμείς υποθέσεις του Τμήματος Α4'Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία, παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται από τα Τμήματα Α5΄και Α6΄Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ., στα οποία θα κατανεμηθούν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!