Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α.. Γ5(α)/οικ.50389/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018».

Αριθ. Γ5(α)/οικ.50389 

ΦΕΚ Β’ 2254/30.06.2017 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας» του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/ 14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσειςΚύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 άρθρο 90 (ΦΕΚ Α΄/98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

7. Την υπ’ αριθ. Γ.Π. 110040/15.11.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3034/Β/2012) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) έτους 2012. 

8. Την υπ’ αριθ. Γ.Π. 110034/15.11.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3035/Β/2012) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) έτους 2013. 

9. Την υπ’ αριθ. Υ9/οικ.76818/9-8-2013 «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 110034/15-11-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3035/Β΄), με τίτλο «Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (Clawback) έτους 2013». 

10. Την υπ’ αριθ. Υ9/οικ.38071/05-05-2014 (ΦΕΚ 1145/ Β΄) με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ("Clawback") φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015». 11. Την υπ’ αριθ. οικ.75520/14-08-2014 (ΦΕΚ 2243/Β') με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ("Clawback") φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015». 12. Την υπ’ αριθ. οικ. Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018». 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το Β2β/ΓΠ 49591/28-6-2017 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει

1. Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 της προαναφερόμενης (12) σχετικής ως εξής: «Το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ 

α) κατά 90% με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς και 

β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της δαπάνης, ως ορίζεται ανωτέρω, κατά το τρέχον εξάμηνο, και της δαπάνης κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback. To άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!