Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε τροπολογία για τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου οικονομικών, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» με την οποία εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. 

Ακολουθούν η προτεινόμενη διάταξη και η αιτιολογική έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα της απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου των αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, των αμοιβών διοίκησης, των αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και των αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ., τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της μόνιμης εγκατάστασής τους, κατόπιν προκαταρκτικής διερεύνησης από την EE (EU Pilot 9079/2016) και σχετικών αποφάσεων του ΔΕΕ (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-53/2013 και 80/2013 για την Τσέχικη Δημοκρατία).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο

Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4172/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 A') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παρ. 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 64.»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.»

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!