Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3610065
Fax:210-3615052
E-Mail:d.eleg7@mofadm.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 10/04/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).»

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, κάθε πρόσωπο, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία.

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 και 12 των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) προκύπτει ότι για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών η οντότητα εκδίδει:

  • Τιμολόγιο, όταν συναλλάσσεται με άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή πραγματοποιεί εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του αναφερθέντος νόμου
  • Στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών) όταν συναλλάσσεται με ιδιώτες.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι, οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι απαλλάσσονται από αυτόν με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.2859/2000 «Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού», για τις διενεργούμενες συναλλαγές επενδυτικού χρυσού (χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, χρυσά νομίσματα), εφαρμόζουν τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την πώληση αγαθών, προκειμένου για την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων.

4. Κατά συνέπεια, οι οντότητες (πιστωτικά ιδρύματα) που διενεργούν συναλλαγές επενδυτικού χρυσού υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά πωλήσεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Επίσης, οι εν λόγω συναλλαγές, είτε πρόκειται για χονδρικές είτε για λιανικές, δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (πελατών-προμηθευτών), όπως αυτή ορίζεται με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/2014 (ΦΕΚ 179 Β’).

Ως εκ τούτου, υπάρχει υποχρέωση υποβολής των εκδοθέντων και ληφθέντων παραστατικών πωλήσεων για τις υπόψη συναλλαγές, στις εν λόγω καταστάσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!