Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Γ 1046552 ΕΞ 2014 Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 
Τηλ: 210-3375478 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1046552 ΕΞ 2014 

Προς: Ως Π.Δ. 

Θέμα: Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004 

Σχετ.: ΠΟΛ. 1231/10.10.2013 και υπ΄ αρ. ΔΕΛ Α 1158895 ΕΞ 2013 έγγραφο Με τα πιο πάνω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012, ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004

Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει με ηλεκτρονικά μηνύματα, από τη ΜΟΔ Α.Ε. που είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των ελέγχων αυτών, έχουν αποσταλεί κωδικοί χρήσης για τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. καθώς και οδηγίες για χορήγηση κωδικών στους ελεγκτές.

Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο όλων των υποθέσεων διότι διασφαλίζει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον έλεγχο, παρέχει ασφάλεια στον καθορισμό της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και εξασφαλίζει την ορθότητα των υπολογισμών.

Οι εκτυπώσεις που παράγονται από την εφαρμογή αυτή μπορούν να επισυναφθούν στην οικεία έκθεση ελέγχου. 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας τόσο από Δ.Ο.Υ. όσο και από φορολογούμενους, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με το χειρισμό των υποθέσεων αυτών. 

Αν έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο το δικαίωμα σχηματισμού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, η ορθότητα σχηματισμού αυτού, η κάλυψή του με επενδυτικές και λοιπές δαπάνες καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που όριζαν οι διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004, δεν γίνεται επανέλεγχος για τα θέματα που έχουν ελεγχθεί αλλά λαμβάνεται ως δεδομένο το αποτέλεσμα του τακτικού ελέγχου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004 τότε αυτή καταλογίζεται με την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη χρήση από τα κέρδη της οποίας σχηματίστηκε το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ή τη χρήση που έγινε εκποίηση επενδυτικών αγαθών σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 2 ν.3220/2004

Για την ορθή ή μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.3614/2007 δεν γίνεται κανένας έλεγχος, ούτε αναφορά σε τυχόν προηγούμενους ελέγχους, λαμβάνονται μόνο υπόψη τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν. Αν τα ποσά που ανακτήθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.3614/2007 καταβλήθηκαν σε δόσεις τότε γίνεται επανυπολογισμός των τόκων που είχαν καταλογιστεί. 

Στην περίπτωση επανυπολογισμού των τόκων ως ημερομηνία καταβολής λαμβάνεται η ημερομηνία πραγματικής καταβολής των ποσών, αν κάποια ποσά καταβλήθηκαν μετά την λήξη προθεσμίας καταβολής αυτών θα λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής). 

Εάν από τον επανυπολογισμό τόκων και μόνο, σε περίπτωση ολικής ανάκτησης με τις διατάξεις του άρθρου 47 ν.3614/2007, προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό δεν επιστρέφεται. Στην έκθεση ελέγχου που θα συντάσσεται θα γίνεται αναφορά στα ποσά που καταβλήθηκαν βάσει του άρθρου 47 ν.3614/2007 και θα αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν, οι ημερομηνίες καταβολής αυτών και οι αριθμοί των διπλοτύπων, θα επισυνάπτεται δε σχετική εκτύπωση από το τμήμα εσόδων. 

Αν για κάποια υπόθεση υπάρχουν ακόμη ανεξόφλητα υπόλοιπα ποσών που βεβαιώθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 ν.3614/2007 ή έχουν ασκηθεί προσφυγές σε οποιοδήποτε στάδιο που αφορά τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κεντρική υπηρεσία για να σας δοθούν οδηγίες για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Στον έλεγχο που θα διενεργείται με βάση το Κεφάλαιο Β΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1231/2013, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιγραφή των επενδυτικών σχεδίων, αυτή να είναι σαφής, ακριβής και βασισμένη στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Επίσης, ένα επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο βάσει του κανονισμού 70/2001 ή βάσει των αναπτυξιακών νόμων 2601/2008 & 3299/2004 θα πρέπει να μπορεί να αιτιολογηθεί ότι συνιστά «επένδυση - αρχική επένδυση» σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού παραρτήματος της εγκυκλίου. 

Επειδή οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου που θα συνταχθούν για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση των ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών άρθρων 2 & 3 ν.3220/2004 θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και θα κρίνει τελικά αν έγινε ορθά η ανάκτηση ή όχι, στον έλεγχο θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα βήματα που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο. Στην σχετική έκθεση ελέγχου που θα συντάσσεται θα πρέπει να αποτυπώνονται τα βήματα αυτά με σαφή θέση σε όλα τα θέματα, θα πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το παράρτημα Β1 της εγκυκλίου «Έντυπα Συμβατότητας» το οποίο θα ενσωματώνεται στην έκθεση ελέγχου ή θα επισυνάπτεται σε αυτή και τέλος οι παραγόμενες από την ηλεκτρονική εφαρμογή εκτυπώσεις θα πρέπει και αυτές να επισυνάπτονται στην έκθεση ελέγχου ή να ενσωματώνονται σε αυτή. 

Στη περίπτωση που προκύψουν ποσά για ανάκτηση βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 169 ν.4099/2012 αυτά θα καταλογίζονται σε βάρος των επιχειρήσεων με έκδοση φύλλων ελέγχου βάσει των αναφερόμενων στις εν λόγω διατάξεις. Η ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των προς ανάκτηση ποσών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 169 ν.4099/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει. 

Τέλος επειδή στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1231/2013 στο επισυναπτόμενο παράρτημα Β4 δεν είχαν εκτυπωθεί όλες οι σελίδες σας επισυνάπτουμε ορθή επανάληψη του παραρτήματος αυτού. 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Φορολογικών  Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΑΡ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!