Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 1042034 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 217/2017 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 6987541 
Fax:210 6987506 
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΗ-ΞΥΒ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1042034 ΕΞ 2017 

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 217/2017 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων. 

ΣΧΕΤ. 1) Η αριθ. Δ17Γ5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 732/2008). 

2) Η αριθ. Δ17Γ5009948ΕΞ2013/15.3.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 

3) Η αριθ. Δ17Γ5024845ΕΞ2014/16.10.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1015/2014 της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΜΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του κατ'εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής). 

4) Η αριθ. Δ17Γ5024847ΕΞ2014/16.10.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1016/2014 της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 

5) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5024990 ΕΞ 2015/01.12.2015 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 2015/1979 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 217/2017 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L34/09.02.2017), και αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (ΣΓΠ). 

Δεδομένων των εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο προτιμησιακών καθεστώτων μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 σχετικά με τις αναθεωρήσεις των καταλόγων με τις χώρες που επωφελούνται από το ΣΓΠ, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012. 

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

  • Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, μια χώρα που έχει χαρακτηρισθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη, δεν θα πρέπει να επωφελείται από τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στα πλαίσια του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ. Η Τόνγκα χαρακτηρίστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα μέσου-υψηλού εισοδήματος το 2013, το 2014 και το 2015, και διαγράφηκε από το Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ.978/2012 με τις δικαιούχες χώρες του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ από την 1 Ιανουαρίου 2017 (κοινοποίηση με την ανωτέρω (5) σχετική). Ωστόσο, το 2016, η Τόνγκα χαρακτηρίστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα μέσου-χαμηλού εισοδήματος. Συνεπώς, η Τόνγκα θα πρέπει να περιληφθεί εκ νέου στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017. 
  • Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1 στοιχείο β) του Καν (ΕΕ) αριθ.978/2012 μια χώρα που επωφελείται από κάποιο προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά που παρέχει τις ίδιες ή και ευνοϊκότερες δασμολογικές προτιμήσεις σε σχέση με το ΣΓΠ για το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών, δεν θα πρέπει να επωφελείται των προτιμήσεων στα πλαίσια του ΣΓΠ. Η υλοποίηση της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ), η οποία υπογράφηκε από την Ένωση και την Ουκρανία στις 27 Ιουνίου 2014, ως μέρος της ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης, εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2016. Καθώς η ΕΟΖΕΣ προβλέπει καλύτερες δασμολογικές προτιμήσεις από το ΣΓΠ για το σύνολο ουσιαστικά των εμπορικών συναλλαγών, η Ουκρανία θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των δικαιούχων γωρών του ΣΓΠ στο παράρτημα II με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, το Παράρτημα ΙΙ, με τις δικαιούχες χώρες του γενικού καθεστώτος του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 τροποποιείται ως εξής : 

1) ο ακόλουθος αλφαβητικός κωδικός και η αντίστοιχη χώρα προστίθενται στις στήλες Α και Β, αντίστοιχα: Τόνγκα» «ΤΟ 

Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

2) ο ακόλουθος αλφαβητικός κωδικός και η αντίστοιχη χώρα διαγράφονται από τις στήλες Α και Β, αντίστοιχα: Ουκρανία» «UA 

Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2017). 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ