Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ ΤΟ1/652/6/16-3-2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορεάς
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
TAX. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2105215280 FAX: 2105228747

ΑΔΑ: ΩΟΕΧ465ΧΠΙ-Λ10
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ 16 /3 /2017
ΤΟ1/652/6

ΠΡΟΣ
1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΦΚΑ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο Των Υπηρεσιών Συντάξεων.
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)
Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ 10677
3. ΗΔΙΚΑΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε0Ν. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγροΰ 11745 ΑΘΗΝΑ
4. ΕΤΕΑ - Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Φιλελλήνων 15 10557 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων.

ΣΧΕΤ: Το 26102/23-02-2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, , με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβάλλεται συγχρόνως και επικουρική σύνταξη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις να απευθύνεστε στο ΕΤΕΑΕΠ.

Συν: Το 26102/23-02-2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.
Φιλελλήνων 13-15 
Τηλ.: 2103275000 
E-mail: t.asf-par@eteaep.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 
ΤΚ 10241 ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ: 23-02/2017

Αριθμ. Πρωτ: 26/02,

Ε.Φ.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Αρ. Πρωτ: 533/1-3-17

 

Θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων»

Σχετ.: α) Η υπ’αριθμ πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Η υπ’αριθμ.πρωτ.146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι: 1) η υπ’αριθμ πρωτ. Φ.80000/οικ.48653/1865/30-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2) η υπ’αριθμ.πρωτ. 146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες αφορούν τις συντάξεις κύριας ασφάλισης.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, για τα ανωτέρω όρια λαμβάνεται το επαναυπολογισμένο ποσό επικουρικής σύνταξης όπως αυτό έχει ήδη υπολογιστεί βάση του άρθρου 96 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α) και οι κρατήσεις στις οποίες υπόκεινται είναι η κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 όπως αυτή ισχύει, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και ο φόρος.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
Καλακος Νικόλαος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ