Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΠΟΛ.1014/2017 Πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΕΣΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    
ΤΜΗΜΑ Β' 
ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Κ.Αγκιναρασταχάκης 
Τηλέφωνο : 210 3604308 

ΑΔΑ: 608ΖΗ-85Δ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΠΟΛ.1014

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιανουαρίου 2017

Θέμα: Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας.  

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

Στο άρθρο 2 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) καθώς και στο Παράρτημα του ΚΦΔ ορίζονται τα δημόσια έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα.

Τα τέλη κυκλοφορίας αφενός δεν κατονομάζονται ρητώς στο άρθρο 2,αφετέρου δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Κώδικα και επομένως δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.  

Περαιτέρω, όπως διευκρινίστηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1002/2013 (άρθρο 1 παρ. 1),ο υπόχρεος που, κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 Κ.Φ.Δ., αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, οποιεσδήποτε πράξεις εκδίδονται από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος φορολογουμένων αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 ΚΦΔ και επομένως προσβάλλονται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής των άρθρων 63 επ. του ν.2717/1999 (Κ.Δ.Δ.).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!