Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 60562/1398/2016 Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2015 - Ν. Έτους 2016 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.

Αριθμ. 60562/1398 

ΦΕΚ B 4394 - 30.12.2016

Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2015 - Ν. Έτους 2016 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22.4.2005) «Περί χορηγήσεως δώρου εις τους εφημεριδοπώλας» και ιδίως το άρθρο 5. 

2. Τις διατάξεις του ν. 452/1976 (ΦΕΚ 272/τ.Α'/ 14.10.1976) «Περί χορηγήσεως δώρου εις τους εφημεριδοπώλας» και ιδίως το άρθρο 5. 

3. Την υπ' αριθμ. Β2/55/1919/15.11.1977 (ΦΕΚ 1223/ τ.Β'/17.11.1977) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Συστάσεως Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων». 

4. Την υπ' αριθμ. Β2/55/2237/13.12.1979 (ΦΕΚ 1135/ τ.Β'/22.12.1979) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Τροποποιήσεως του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους εφημεριδοπώλας». 

5. Την υπ' αριθμ. Φ.55/2728/24.11.1992 (ΦΕΚ 707/ τ.Β'/30.11.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους εφημεριδοπώλας», 

6. Την υπ' αριθμ. Φ.10055/43/4/21.4.2003 (ΦΕΚ 489/ τ.Β'/22.4.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου Εορτών στους Εφημεριδοπώλες». 

7. Το π.δ. 231/1986 (ΦΕΚ 97/τ.Α’/16.7.1986) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την Έκδοση Διοικητικών Πράξεων σε Αντικείμενα Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

 8. Το άρθρο 39 «Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠMME)» του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α'/3.4.2008) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις». 

9. Την υπ' αριθμ. Φ. 10055/10947/791 (ΦΕΚ 2268/τ.Β'/ 22.8.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας του ΕΤΑΠ - MME καθώς και των διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ - MME». 

10. Το άρθρο 14 του π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/τ.Α/ 29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

11. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/ 19.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

12. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/5.11.2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Το υπ' αριθμ. 34411/3410/Δ08/24.11.2016 έγγραφο της Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με συνημμένο σ' αυτό το υπ' αριθμ. 49/17.11.2016 Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποφασίζουμε: 

1. Την έγκριση της χορήγησης Δώρου Εορτών Χριστουγέννων 2015 - Ν. Έτους 2016 στους Εφημεριδοπώλες όλης της Χώρας ως εξής: 

α. Για όσους έχουν συμπληρώσει μέχρι ένα χρόνο ασφάλισης 1.417,03€. 

β. Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1 ) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλισης 1.983,84€. 

γ. Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα χρόνια ασφάλισης 2.267,25€. 

δ. Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι χρόνια ασφάλισης 2.550,65€.

ε. Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης και άνω 2.834,06€. 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 λαμβάνει ανάλογο προς το χρόνο εργασίας του κλάσμα Δώρου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του «Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας».

Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τον Κανονισμό Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας. 

Η εκτιμώμενη επιβάρυνση από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το Δώρο Χριστουγέννων έτους 2015, ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00€ και θα βαρύνει τον Λογαριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016 

Η Υπουργός 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!