ΦΠΑ

ΠΟΛ.1065/2016 Τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α 
ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα 
Τηλέφωνο:210 69.87.409 
Fax:210 69.87.408 
E - mail:vat-customs@200 l.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: 7ΖΥ4Η-6ΗΛ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Δ.Α :

Αθήνα, 31 Μαϊου 2016 

Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1065

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016) 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το άρθρο 9 του Ν.4378/2016 με το οποίο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής του φόρου προστιθεμένης αξίας.

Ειδικότερα : 

(α) αντικαθίσταται το Παράρτημα II του Ν.2859/»Κώδικας ΦΠΑ» ώστε : 

  • να ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο η οδηγία 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία η Μαγιότ αποκτά το καθεστώς των λοιπών Γαλλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών δηλ. ειδικού φορολογικού εδάφους στο οποίο δεν εφαρμόζεται ο φόρος προστιθεμένης αξίας, 
  • να επέλθουν διορθώσεις και συμπληρώσεις στο Παράρτημα II με σκοπό την ορθή ενσωμάτωση των αντίστοιχων διατάξεων περί πεδίου εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ και την ορθή εφαρμογή του από τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές, 

(β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 61 του Κώδικα ΦΠΑ με διαγραφή της αναφοράς στις αγγλονορμανδικές νήσους καθώς έχουν περιληφθεί πλέον στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του Παραρτήματος II του Κώδικα ΦΠΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», για τη διακίνηση των εμπορευμάτων από και προς τα εδάφη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 («ειδικά φορολογικά εδάφη») τηρούνται οι διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, όπως προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και για σκοπούς ΦΠΑ, τα εμπορεύματα θεωρούνται ως εισαγόμενα και εξαγόμενα από την Ε.Ε, αντίστοιχα, με την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση (καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εξαγωγή). 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!