Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1254/16-9-1997 Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής

YΠOIK 1094342/7936-7/0016/ΠOΛ. 1254/16.9.1997/AX

Συνέπειες ακάλυπτης επιταγής

Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρ. 23 ν. 2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο ΦEK 179 A`/11.9.97 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του α.ν. 1819/1951 (ΦEK 149 A`) που αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου και ισχύουν πλέον τα εξής:

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 5960/1933, όπως ισχύει για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σε κάθε περίπτωση που επιστρέφει από την Τράπεζα της Ελλάδος στην αρμόδια ΔOY επιταγή, που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή αυτής, επιβάλλεται προσαύξηση επί της οφειλής, για την οποία εκδόθηκε η επιταγή, ποσού ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της επιταγής που δεν πληρώθηκε.

H αρμοδιότητα για την επιβολή της προσαύξησης αυτής, με ειδική πράξη, από 1.9.97 ύστερα από την αριθμ. 1087903/1481/0006B/28 Αυγούστου 1997 A._.O. ΠOΛ. 1233 μεταβιβάστηκε από τον Υπουργό των Oικονομικών στους Προϊσταμένους των ΔOY και των Τοπικών Γραφείων.

H προσαύξηση αυτή μειώνεται, κατά το ποσό που υπήρχε, ως πιστωτικό υπόλοιπο, στο σχετικό λογαριασμό του εκδότη αυτής κατά την ημέρα εμφάνισης της επιταγής στην πληρώτρια Τράπεζα.

Στην περίπτωση που η επιταγή εμφανίζεται προς πληρωμή μετά την λήξη του οκταημέρου από την έκδοση της η προσαύξηση μειώνεται, κατά ίσο ποσό με αυτό που υπήρχε, ως πιστωτικό υπόλοιπο, στο λογαριασμό του εκδότη την τελευταία ημέρα λήξεως του οκταημέρου.

H προαναφερθείσα σε ποσοστό 50%, επιβαλλόμενη προσαύξηση αφορά μόνο όσους οφειλέτες καταβάλλουν το ποσό της επιταγής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών μετά την ημερομηνία επιστροφής αυτής στη ΔOY, ως απλήρωτης, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το λόγο αυτό πρέπει άμεσα να ειδοποιούνται σχετικά με τον προσφορότερο τρόπο (τηλεφωνικά ή με επίδοση εγγράφου) οι εκδότες αυτών των επιταγών.

Για όσους, όμως, οφειλέτες δεν καταβάλλουν το ποσό της επιταγής μέσα στο προαναφερθέν πενθήμερο το ποσό της επιβαλλόμενης προσαύξησης της οφειλής για την πληρωμή της οποίας αυτή εκδόθηκε είναι ίσο με το ποσό της επιταγής.

Το χρέος, που πληρώθηκε με την μη πληρωθείσα απ` τον πληρωτή επιταγή, αναβιώνει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού με αυτή διπλοτύπου είσπραξης με όλες τις συνέπειες της υπερημερίας για τον υπόχρεο.

Αρθρο 23 ν. 2523/11.9.1997 (ΦEK 179 A`)

3. Το άρθρο 5 του α.ν. 1819/1951 (ΦEK 149 A`) αντικαθίσταται ως εξής:

_Αρθρο 5

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 5960/1933, όπως ισχύει, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, η έκδοση επιταγής προς εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, συνεπάγεται την προσαύξηση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η επιταγή, κατά ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της επιταγής που δεν πληρώθηκε. H προσαύξηση αυτή επιβάλλεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας ή του από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου και μειώνεται κατά το ποσό που υπήρχε ως πιστωτικό υπόλοιπο στον οικείο λογαριασμό κατά την ημέρα εμφάνισης της επιταγής ή εφόσον αυτή εμφανίστηκε προς πληρωμή μετά την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού της τελευταίας ημέρας λήξεως του οκταημέρου. Για τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν το ποσό της επιταγής εντός πενθημέρου μετά την επιστροφή της ως απλήρωτης από την Τράπεζα Ελλάδος η ανωτέρω προσαύξηση της οφειλής, για την οποία εκδόθηκε η επιταγή, ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσό της επιταγής. Το χρέος που εξοφλήθηκε μετά την κατάθεση επιταγής που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή αναβιώνει από τη χρονολογία κατά την οποία εκδόθηκε, με την παράδοση της επιταγής, το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης, με όλες γενικά τις συνέπειες της υπερημερίας_.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!