Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα τροπολογία Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ πληγέντων σεισμού Λευκάδας - Ιθάκης - Πηγές εισοδήματος στον ΚΦΕ

Νέα τροπολογία: Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ πληγέντων σεισμού Λευκάδας - Ιθάκης - Πηγές εισοδήματος στον ΚΦΕ

ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΣΑΪΤΑΣ

Νέα τροπολογία με φορολογικές διατάξεις κατατέθηκε στο ασφαλιστικό - φορολογικό σχέδιο νόμου "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις".

Η τροπολογία περιλαμβάνει διατάξεις

  • για την αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας εντός του έτους 2016,
  • την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των πληγέντων Λευκάδας και Ιθάκης από το σεισμό του Νοεμβρίου του 2015,
  • την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα καθώς και
  • την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.- Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet.

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις, η αιτιολογική τους έκθεση, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και οι τροποποιούμενες διατάξεις.

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΘΡΟ.............

1.α) Η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.- Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet, λόγω μη έγκυρων ή ανενεργών ΑΦΜ, γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με το πρώτο αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των δικαιούχων με έγκυρα ΑΦΜ (αρχείο 1) υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών και έχει μηδενικό υπόλοιπο. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) που περιέχει τους δικαιούχους με τα μη έγκυρα ή ανενεργό ΑΜΦ υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο (CD ή DVD) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο αποδίδεται στο είδος φόρου 1194 μέσω του τμήματος εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) προωθείται από τη Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

1.β) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014,των πιο πάνω υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2.α) Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4172/2013 (Α' 167) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο,

β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα,»

2.β.) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

3. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016.»

4. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α' 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, 

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31 -12-2016 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει τα Ν.Π.Δ.Δ.- των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή των οριστικών δηλώσεων δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet.

2.Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζονται οι πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή εφόσον η αμοιβή καταβάλλεται στο μισθωτό από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι και το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στη Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού.

3.Στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας, με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται η ανακούφιση των πληγέντων, μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου αυτής παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2016 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλει τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλει τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλει τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Αριθμ. 152/22 / 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος — Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»

Α. Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται τα κάτωθι:

1.α. Περιγράφεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet, λόγω μη έγκυρων ή ανενεργών Α.Φ.Μ.

β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της μέχρι και 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.

2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016 κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015.

3.α. Αυξάνονται τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας για την άρση ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, εντός του έτους 2016. Ειδικότερα, για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών τα τέσσερα δωδέκατα (4/12), και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος του έτους μήνες θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) δύο δωδέκατα (2/12). (Για το έτος 2015 τα τέλη κυκλοφορίας για την άρση της ακινησίας υπολογίζονταν αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους.)

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Β. Προκαλούνται τα κάτωθι οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1. Μείωση εσόδων για τα έτη 2015 και 2016 λόγω της απαλλαγής από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. κτισμάτων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015 στις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας και Ιθάκης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογιστεί, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των κτισμάτων σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων για το έτος 2016 από την καταβολή αυξημένων τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής και την επιβολή τυχόν προστίμων στους παραβάτες των ρυθμίσεων περί άρσης της ακινησίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Με την παρ. 2α του άρθρου . αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 (Α' 167), που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 5

«1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,

β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,».

4. Με την παρ. 4 του άρθρου ... αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α' 181), που έχει ως εξής:

«Άρθρο 36

«1. .. 

Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, του πρώτου εδαφίου της παρούσας εντός του έτους 2015, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται πριν την άρση ακινησίας αναλογικά, για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!