Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 5024905 ΕΞ 27-11-2015 Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1978 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 8 που παρατίθενται στο Παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Καρ. Σερβίας 10 
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 
Ταχ. Δ/νση:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Αγγελική Καρανικόλα  
Τηλέφωνο:210 69 87 513 
FAX:210 69 87 489 
Email:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5024905 ΕΞ 2015  

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1978 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 8 που παρατίθενται στο Παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού. 

ΣΧΕΤ. 1. Η αριθ. Δ17 Γ 5002426 ΕΞ 2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 732/2008- Ορθή Επανάληψη). 
2. Η αριθ. Δ17 Γ 5021207 ΕΞ 2014/09.09.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1421/2013 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1978 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L289/05.11.2015), σχετικά με την τροποποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 8 που παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, οι δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) αναστέλλονται για τα προϊόντα ενός τμήματος του ΣΓΠ καταγωγής δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων στην Ένωση από τη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη, τα όρια που αναφέρονται στο Παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην Ένωση από όλες τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ. 

Επιπρόσθετα, με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 1421/2013 της Επιτροπής (κοινοποίηση με το αρ. 2 σχετικό), από την 1η Ιανουαρίου 2015 διαγράφηκαν από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ [Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012] ορισμένες χώρες ήτοι Κίνα, Ισημερινός, Μαλδίβες και Ταϊλάνδη, οι οποίες αντιπροσώπευαν σημαντικό μερίδιο εισαγωγών του ΣΓΠ. 

Βάσει των ανωτέρω και προκειμένου να διατηρηθεί αναλογικά το ίδιο βάρος των τμημάτων διαβαθμισμένων προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ) αριθ.978/2012, τα όρια που αναφέρονται στο Παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού έπρεπε να τροποποιηθούν. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, το Παράρτημα VI του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο εν λόγω άρθρο. 

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2015) και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία από την οποία οι προαναφερόμενες χώρες έπαψαν να είναι δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ. 

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!