Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος, 
Μ. Κακούνη, Τ. Σφελινιώτη 
Τηλέφωνο:210 - 3645832  
Fax:210 - 3645413 
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr  

Αθήνα, 13/10/2015 

Αρ. Πρωτ: 

Πρωτ. Εισ.: 1121040/ 2015 
1120034/2015 

ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ....... 

Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α. 

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22951/15.09.2015 έγγραφό σας. 

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, αιτείστε της παροχής διευκρινίσεων ως προς την ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν.2859/2000), όπως ισχύει. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η χορήγηση ή μη της απαλλαγής εξαρτάται από την τυχόν ύπαρξη και άλλων δραστηριοτήτων (πχ έκδοση εφημερίδας, βιβλίου κλπ), τις οποίες αποκαλείτε ως κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το πότε μπορεί να υποβάλει δήλωση μεταβολών για επαναφορά στο απαλλασσόμενο καθεστώς Φ.Π.Α., ένα μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο, το οποίο διοργάνωσε μια ευκαιριακή εκδήλωση που υπάγεται στο ΦΠΑ, λόγω υπέρβασης του ορίου των δύο εκδηλώσεων.

Τέλος, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το κατά πόσον, σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων διάρκειας άνω της μιας ημέρας, η κάθε ημέρα αντιμετωπίζεται ως μια χωριστή εκδήλωση. 

Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. 

Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/07.10.1986 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ΠΟΛ.1071/08.03.1995, η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού. 

2. Βάσει των ανωτέρω, ένα πρόσωπο, για να δικαιούται της σχετικής απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων που προβλέπεται στην περ. ιη', πρέπει κατ’ αρχήν να εμπίπτει σε μία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη απαλλαγές, όπως οι προβλεπόμενες για τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές υπηρεσίες.

Προς τούτο και εφόσον αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της σχετικής απαλλαγής, εξετάζεται ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από τη νομική του μορφή, το καταστατικό του και τα πραγματικά περιστατικά, ο έλεγχος των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ..

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός προσώπου συνίσταται όχι στη μη επίτευξη πλεονάσματος στο τέλος μιας χρήσης, αλλά στη μη διανομή του πλεονάσματος αυτού ως κέρδους στα μέλη του (ενδεικτικά υπόθεση C - 174/00). 

Η ενδεχόμενη άσκηση δραστηριότητας που δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ για λόγους μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, όπως η έκδοση και πώληση εφημερίδας με τα τοπικά νέα από πολιτιστικό - λαογραφικό σύλλογο, αφενός δεν αναιρεί εξ αυτού του λόγου και μόνο το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα ενός προσώπου, ακόμη κι αν πρόκειται για δραστηριότητα που αποσκοπεί σε συμπληρωματικά έσοδα, αφετέρου δεν αποτελεί λόγο άρνησης χορήγησης της απαλλαγής των δύο εκδηλώσεων που διοργανώνονται ευκαιριακά, δεδομένου ότι τόσο στη διάταξη της περίπτωσης ιη', όσο και στη σχετική υπουργική απόφαση και την εγκύκλιο δεν αναφέρεται ρητά ότι η εν λόγω απαλλαγή αφορά σε πρόσωπα με αποκλειστικά απαλλασσόμενη δραστηριότητα. 

Επομένως, η παράλληλη άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας δεν αποκλείει ένα πρόσωπο από την απαλλαγή της περίπτωσης ιη', υπό τον όρο όμως ότι η αιτούμενη απαλλαγή δεν αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στο ΦΠΑ. 

3. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής της ευκαιριακής εκδήλωσης που διοργανώνει πρόσωπο που για τη λοιπή του δραστηριότητα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την εν λόγω εκδήλωση και στην περίπτωση αυτή θα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλλονται οι δηλώσεις ΦΠΑ για την εκδήλωση, δήλωση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ΚΦΔ (ν.4174/2013).

Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια που πραγματοποιεί πράξεις συνδεόμενες με τη φορολογητέα του δραστηριότητα, προκειμένου να μπορεί ορθώς να τηρεί τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος.

Μετά το πέρας αυτής και εφόσον πλέον δεν πραγματοποιεί ή δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει φορολογητέες πράξεις, οφείλει να επανέλθει στο απαλλασσόμενο καθεστώς με την υποβολή δήλωσης μεταβολών κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΦΔ. 

4. Τέλος, σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς τη διάρκεια των εκδηλώσεων, συνεπώς το θέμα αυτό συνεκτιμάται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή μη της απαλλαγής. 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
Αικατερίνη Σταυροπούλου 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!