Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 13-10-2015 ΦΠΑ σε υπηρεσίες επίβλεψης πρακτικής από φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση προς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες:Α. Κλωνή, Θ. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο:210 - 3645832  
Fax:210 - 3645413  
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr  

Αθήνα, 13.10.2015 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ 2015 

Πρωτ. Εισ.: Δ14 1036957 ΕΞ 18.03.2015 
Δ14 1044108 ΕΞ 02.04.2015 
Δ14 1048308 ΕΞ 14.04.2015 
Δ14 1048313 ΕΞ 14.04.2015 

ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ.......... 
(με συνημμένα) 

ΚΟΙΝ: 

Θέμα: ΦΠΑ σε υπηρεσίες επίβλεψης πρακτικής από φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση προς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

Σχετ.: Τα από 16.03.2015, 02.04.2015, 03.04.2015 και 7.4.2015 ηλεκτρονικά μηνύματα της επιχείρησης που συμβάλλεται με το Κ.Ε.Κ. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα - ερωτήματα, που εστάλησαν στην Υπηρεσία μας μαζί με α) τις σχετικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αφενός με φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση και αφετέρου με εμπορική εταιρεία για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του ΚΕΚ καθώς και β) την απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ (φορέα του Υπουργείου Παιδείας), με την οποία αναγνωρίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα ως εκπαιδευτές προκειμένου να διδάξουν στο πλαίσιο έργου για την κατάρτιση ανέργων, που περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση αυτών στους χώρους επιχείρησης. 

Τα ερωτήματα που έχουν τεθεί αφορούν στην αντιμετώπιση ως προς το ΦΠΑ της αμοιβής που λαμβάνει ως φυσικό πρόσωπο, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος νομικού προσώπου, ο οποίος διατηρεί και ατομική επιχείρηση και ο οποίος έχει συμβληθεί με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) προκειμένου να παρέχει εκπαιδευτικό έργο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «...............», το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΚΕΚ. Επί του ερωτήματος αυτού, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

1) Σύμφωνα με το συναφθέν συμφωνητικό, ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει να παράσχει εκπαιδευτικό έργο πρακτικής κατάρτισης εντός της επιχείρησης, στην οποία έχει οριστεί ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και δεσμεύεται να ακολουθήσει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και μεθοδολογία που προβλέπει το πρόγραμμα, να παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, να συμπληρώσει τις αξιολογήσεις των εκπαιδευόμενων κ.λπ.. 

2) Αντικείμενο του ΦΠΑ, όπως προκύπτει και από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), είναι και η παροχή υπηρεσιών επί αντιπαροχή ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 περ. β του ίδιου Κώδικα ΦΠΑ, ως παροχή υπηρεσιών νοείται και η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης. 

3) Εξάλλου στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1168/2015 διευκρινίζεται ότι «όσον αφορά στους δασκάλους, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές-φυσικά πρόσωπα-που διδάσκουν σε σχολές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκύκλιος 10/1987) ότι, λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους, δημιουργούνται μεταξύ των εν λόγω φυσικών προσώπων και των εργοδοτών τους δεσμοί εξάρτησης, όσον αφορά στους όρους εργασίας και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπηρεσίες των εν λόγω φυσικών προσώπων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ και οι αμοιβές τους δεν υπάγονται στο φόρο αυτό, όπως αντίστοιχα ισχύει για τους μισθωτούς υπαλλήλους.» 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι : 

  • Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση συμβάλλεται με ΚΕΚ προκειμένου να παρέχει σε αυτό υπηρεσίες, δεν επιβάλλει ΦΠΑ επί αυτών, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ως εισηγητής στη χρήση εργοστασιακών μηχανημάτων στα πλαίσια της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. και της εγκυκλίου 10/1987. 
  • Αντίθετα, η ενδεχόμενη ανάληψη, επί αντιπαροχή, της υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο ή/και φυσικό πρόσωπο-ατομική επιχείρηση, που ταυτόχρονα είναι και Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος του νομικού προσώπου, για αποδοχή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων στο χώρο της επιχείρησης, αποτελεί φορολογητέα παροχή υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 8 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Φ.Π.Α. 
  • Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να κρίνετε τα πραγματικά περιστατικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, με βάση και τις σχετικές συμβάσεις που σας διαβιβάζουμε με το παρόν, και να απαντήσετε απευθείας στον ενδιαφερόμενο. 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!