ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 5020363 ΕΞ 29-9-2015 Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1192/13.08.2015 - Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.Δ.759/440/2003 Α.Υ.Ο.- Προθεσμία τακτοποίησης της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α. 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Αικ. Μελανίτου  
Τηλέφωνο:210.69.87.407 
FAX:210.69.87.408 
E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 7ΘΟΥΗ-ΝΟΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5020363 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ:Π.Δ. 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1192/13.08.2015 - Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.Δ.759/440/2003 Α.Υ.Ο.- Προθεσμία τακτοποίησης της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου 

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β) Α.Υ.Ο. 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. ΠΟΛ 1192/2015 “Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»” (ΑΔΑ: ΩΥΣΛΗ-9ΣΚ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.1967 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με έναρξη ισχύος την 11.09.2015 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Α. Άρθρο 1 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της αριθμ.ΠΟΛ 1192/2015, με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., αναδιατυπώνεται ο ορισμός της έννοιας «Καινούργια Θαλάσσια Μεταφορικά Μέσα», έτσι ώστε η νέα διατύπωση του όρου να μην διαφοροποιείται από την αντίστοιχη της Οδηγίας 2006/112/EΚ και του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» αφενός και αφετέρου κατά τον τελωνισμό των καινούργιων σκαφών να αποφεύγονται παρερμηνείες τόσο από τις τελωνειακές αρχές όσο και από τους συναλλασσόμενους, με κίνδυνο απώλειας εσόδων από Φ.Π.Α. . 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της αριθμ. ΠΟΛ 1192/2015, με τις οποίες προστίθεται νέα ενότητα Γ στο άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., καθορίζεται προθεσμία, για την κατά περίπτωση τακτοποίηση των Δηλώσεων που υποβάλλονται και παραμένουν σε εκκρεμότητα στις τελωνειακές αρχές, με την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων ή τη χορήγηση της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγής. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, εντός δύο (2) χρόνων και δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης στην τελωνειακή αρχή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την τακτοποίηση αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Προβλέπεται επίσης ότι, οι προθεσμίες που ορίζονται στις Ενότητες Α και Β του άρθρου 4 της αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 Α.Υ.Ο., δεν μπορούν να υπερβαίνουν την κατά τα ανωτέρω προθεσμία των δύο (2) χρόνων και δεκαπέντε (15) ημερών. 

Ευνόητο είναι ότι, εφόσον η πώληση του σκάφους πραγματοποιείται σε προγενέστερο χρόνο, τηρούνται οι προθεσμίες των Ενοτήτων Α και Β. Δεν νοείται δηλαδή, περίπτωση πώλησης σκάφους εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης, να τακτοποιηθεί με τη λήξη της προθεσμίας των δύο (2) χρόνων και δεκαπέντε (15) ημερών. 

Προς καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα με ενδεικτικές ημερομηνίες: 

Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου Ημερομηνία Έκδοσης του Τιμολογίου Ανώτατη Προθεσμία (άρθρου 4 Ενότ.Γ) 2 χρόνων και 15 ημερών από τη Δήλωση Καταληκτική Προθεσμία Τακτοποίησης της Δήλωσης στην Τελωνειακή Αρχή
1.10.2015 3.05.2016 15.10.2017 10.06.2016
1.10.2015 21.09.2017 15.10.2017 10.10.2017
1.10.2015 1.10.2017 15.10.2017 15.10.2017 *
      * παρά το γεγονός ότι, η προθεσμία με βάση την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου είναι, η 10.11.2017

Β. Άρθρο 2 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της αριθμ. ΠΟΛ 1192/2015, δίδεται προθεσμία 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για την τακτοποίηση των Δηλώσεων του άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., που εκκρεμούν στην τελωνειακή αρχή για διάστημα, μεγαλύτερο των δεκαεννέα (19) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 της αριθμ. ΠΟΛ 1192/2015, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις Δηλώσεων που κατά την έναρξη ισχύος αυτής, εκκρεμούν στις τελωνειακές αρχές για διάστημα μικρότερο της προθεσμίας των δεκαεννέα (19) μηνών. 

Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που εκκρεμεί Δήλωση για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαεννέα (19) μηνών, η τακτοποίηση πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της αριθμ. ΠΟΛ 1192/2015, ενώ όταν η Δήλωση εκκρεμεί για διάστημα μικρότερο των δεκαεννέα (19) μηνών, η τακτοποίηση πραγματοποιείται σε διάστημα δύο (2) χρόνων και δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτής στην τελωνειακή αρχή. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, όπου στην αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β) Α.Υ.Ο., αναφέρεται η Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α -κατόπιν της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών- νοείται η Δ/νση Ελέγχων-Τμήμα ΣΤ'. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!