Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 8-9-2015 Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Πρωτ. Εισ.: 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος  
Τηλέφωνο:210 - 3645832 
Fax:210 - 3645413  
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

Αθήνα, 08.09.2015

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015

ΚΟΙΝ:  

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 
Τ.Κ. 104 38, Αθήνα 
info@gamingcommission.gov.gr

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. 

Σχετ.: Το από 29 Ιανουαρίου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, μας αναφέρετε ότι είστε συμβουλευτική εταιρεία με πελάτες εταιρείες, οι οποίες εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατά πόσον, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., οι παροχές υπηρεσιών πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, και κατά πόσον η όποια απαλλαγή περιορίζεται ή όχι στα εθνικής εμβέλειας τυχερά παίγνια. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο για τις υπηρεσίες τυχερών παίγνιων, ειδικότερα των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εξαιρουμένων αυτών που παρέχονται από φορείς εθνικής εμβέλειας. Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 01.01.2015, ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, -ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτημα VII του Κώδικα Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους τυχερά παιχνίδια,- είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη - υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας. 

2. Σύμφωνα με την περίπτωση κζ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της Ελλάδας, τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» (Ν. 4002/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α'), στην ελληνική επικράτεια υφίσταται καθεστώς γενικής απαγόρευσης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Αυτό σημαίνει ότι τα τυχερά παίγνια διεξάγονται μόνο στην έκταση και με τον τρόπο που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου η διεξαγωγή τους ρυθμίζεται από τις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 45 στο Κεφάλαιο Η' «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Προκειμένου να διακριβώσετε το κατά πόσον, κάποιος πελάτης σας, που δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλετε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προς την οποία και κοινοποιείται το παρόν. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
​Τμήματος Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
Αικατερίνη Σταυροπούλου

 


 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!