Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 4-9-2015 Συντελεστής Φ.Π.Α. στα φάρμακα τα οποία παραδίδονται σε φαρμακεία του............

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4  
Ταχ. Κώδικας:10672 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο:210-3645832  
Fax:210-3645413  

Αθήνα, 04.09.15 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 2015 

Πρωτ. Εισ.: 

ΠΡΟΣ: 

e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

ΚΟΙΝ: 

Θέμα: Συντελεστής Φ.Π.Α. στα φάρμακα τα οποία παραδίδονται σε φαρμακεία του............ 

Σχετ.: Το έγγραφό σας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΔΒ4Δ/Οικ.30412/05.08.2015 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φάρμακα που αγοράζει ο ......... από φαρμακευτικές εταιρείες και τα οποία παραδίδονται σε φαρμακεία του ......... τα οποία βρίσκονται σε νησιά, όπως η Μυτιλήνη, η Ρόδος κλπ ενώ στο τιμολόγιο αναγράφεται ως αντισυμβαλλόμενος η έδρα του ........ στην Αθήνα. Μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, κατά πόσον, ισχύουν οι μειώσεις συντελεστών Φ.Π.Α. στις ως άνω νησιωτικές περιοχές. Σχετικά με τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του Άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά 30%, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά. 

2. Σύμφωνα με το συνδυασμό της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του Άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Φ.Ε.Κ. 80 Α') και της υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ , του Άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94 Α'), προβλέπεται η κατάργηση των ως άνω μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά αυτά. Τα μεν νησιά θα διαχωριστούν σε τρεις ομάδες ενώ η δε κατάργηση των μειώσεων θα γίνει από 01.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 01.06.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 01.01.2017 στα υπόλοιπα νησιά. Τα σχετικά ζητήματα (π.χ. ποια νησιά θα ενταχθούν σε κάθε μια ομάδα η κλπ), θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 

3. Σύμφωνα με τις ΠΟΛ. 1254/1990 και ΠΟΛ. 1282/1992, για την εφαρμογή των ως άνω μειώσεων στους συντελεστές, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά, πρέπει, η παράδοση των αγαθών να γίνεται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στη λοιπή Ελλάδα προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή προς Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό που λειτουργεί/είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά, ενώ ο πωλητής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα αγαθά μεταφέρονται στην εν λόγω νησιωτική περιοχή. 

4. Με βάση τα ανωτέρω, η παράδοση φαρμάκων προς φαρμακεία του ......... τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στα ανωτέρω νησιά υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., εφόσον τα φάρμακα προορίζονται για τις ανάγκες των φαρμακείων αυτών και εξασφαλίζεται η φυσική μεταφορά τους. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, τότε οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν η τιμολόγηση θα γίνει στην έδρα του πελάτη ......... που βρίσκεται στην Αθήνα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά αποστολής με προορισμό τα εν λόγω νησιωτικά φαρμακεία του......... ενώ ο ......... οφείλει να παρέχει προς τις φαρμακευτικές εταιρείες βεβαιώσεις ως προς την ύπαρξη εγκατάστασής του (φαρμακείων) στα εν λόγω νησιά καθώς και ως προς το ότι τα φάρμακα προορίζονται για τις ανάγκες των φαρμακείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης, ως προς το ότι τα φάρμακα μεταφέρονται όντως στα εν λόγω νησιά για τις ανάγκες των φαρμακείων του.........., το φέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. στην οποία και κοινοποιείται το παρόν. 

5. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την παροχή διευκρινίσεων φορολογικού περιεχομένου προς τους φορολογούμενους. Παρακαλούμε να παραπέμπετε τις φαρμακευτικές εταιρείες στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με οποιοδήποτε φορολογικό ζήτημα. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
Αικατερίνη Σταυροπούλου

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!