Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1113908 ΕΞ 1-9-2015 Παροχή διευκρινίσεων ως προς τον ορθό φορολογικό χειρισμό υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling) προς .............αεροπορική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΠΑ 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος, Θ. Πετρούλα  
Τηλέφωνο:210-3645378 
Fax: 210-3645413  
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr  

Αθήνα, 1/9/2015 

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1113908 ΕΞ 2015 

ΕΙΣ: 

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ: 

ΘΕΜΑ :Παροχή διευκρινίσεων ως προς τον ορθό φορολογικό χειρισμό υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling) προς .............αεροπορική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα. 

ΣΧΕΤ :Το από 21/1/2015 έγγραφό σας με τα από 27/5/15 και 7/7/15 ηλεκτρ. μηνύματά σας 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφά σας, η εταιρεία σας δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και έχει συνάψει σύμβαση με αεροπορική εταιρεία, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην..........Η εν λόγω αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει στην έναρξη φορολογικού υποκαταστήματος στην Ελλάδα, δεδομένου ότι πραγματοποιεί πτήσεις εσωτερικού, χωρίς ωστόσο να σας το γνωστοποιήσει, όπως μας αναφέρετε στην επιστολή σας. 

2. Σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00), όπως ισχύει, ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στο φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου, ο οποίος ισχύει από 1η Ιουλίου 2011, όταν η υπηρεσία παρέχεται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο που βρίσκεται σε τόπο άλλο από εκείνο στον οποίο ο εν λόγω υποκείμενος έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, η παροχή αυτή φορολογείται στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης που λαμβάνει αυτή την υπηρεσία και τη χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισμού, προκειμένου να προσδιορισθεί η μόνιμη εγκατάσταση του λήπτη στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο παρέχων εξετάζει τη φύση και τη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όταν η φύση και η χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν του επιτρέπουν να προσδιορίσει τη μόνιμη εγκατάσταση στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο παρέχων, με σκοπό τον προσδιορισμό της εν λόγω μόνιμης εγκατάστασης, εξετάζει συγκεκριμένα αν η σύμβαση, το δελτίο παραγγελίας και ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος του λήπτη και του έχει κοινοποιηθεί από το λήπτη καθιστούν τη μόνιμη εγκατάσταση ως λήπτη της υπηρεσίας και αν η μόνιμη εγκατάσταση είναι η οντότητα που πληρώνει για την υπηρεσία. 

4. Ως εκ τούτου, επειδή έχει ιδρυθεί μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία ως αντικείμενο εργασιών έχει τη διενέργεια πτήσεων εσωτερικού, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι πως παρόλο που η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας έχει συναφθεί με την έδρα στην .............., η φύση και η χρήση των υπηρεσιών είναι τέτοια που παρέχονται προς τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον τελικά λαμβάνονται από αυτή και εξυπηρετούν τις δικές της ανάγκες (πτήσεις εσωτερικού). Τόπος φορολογίας συνεπώς των υπηρεσιών που παρέχετε είναι το εσωτερικό της χώρας, ενώ οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από ΦΠΑ, μόνο εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 27.1.β' του Κώδικα ΦΠΑ και στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1158/2014

Η ΔΟΥ................. στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο καλείται να ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Αικ. Σταυροπούλου 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!