Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ.Αν. Οικ. 50339/4189/13-8-2015 Έλεγχοι Εφαρμογής Συστήματος Εισροών-Εκροών στα πρατήρια καυσίμων της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508588
FAX : 210-6508481

ΑΔΑ 7Φ4Ξ465ΦΘΘ-ΩΡΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 13 Αυγούστου 2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 50339/4189
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

KOIN: 1. Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
α) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
β) Γραφείο Γενικής . Γραµµατέως
γ) ΣΕΕΥΜΕ
2. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
Καραγιώργη Σερβίας 10. Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι Εφαρµογής Συστήµατος Εισροών-Εκροών στα πρατήρια καυσίµων της Χώρας 

ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας µε Αρ. Πρωτ. Οικ. 52233/3423/10-8-15 (ΑΔΑ: ΩΖ651- ΠΙ4) 

β) Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/02-09-13 (2173 Β’) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Φ2-515/2014/07-03-14 (Β’ 575) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισµός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης εισροών- εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων». 

Μέχρι σήµερα, παρότι έχει περάσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν µας αποστείλετε την αναφορά ελέγχου που προβλέπεται στο (α) σχετικό έγγραφο µας αναφορικά µε τον έλεγχο τοποθέτησης του συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια της Περιφέρειας σας. Υπενθυµίζεται η σοβαρότητα του θέµατος δεδοµένου ότι το σύστηµα αυτό αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι των ενεργειών της πολιτείας για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας στα καύσιµα 

Σας αποστέλλουµε σε ηλεκτρονική µορφή πίνακα των πρατηρίων που είναι καταχωρηµένα στην βάση του συστήµατος εισροών-εκροών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων µέχρι 08-07-15 και ώρα 15:34, για να γίνει διασταύρωση και έλεγχος µε τα στοιχεία που διατίθενται στις Υπηρεσίες σας, (και µε αυτοψία αν αυτή χρειαστεί.)  

Παρακαλούµε µέχρι 30-09-15 να αποστείλετε στην Γενική Γραµµατεία Εσόδων (Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα) µε κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας τα αποτελέσµατα της διασταύρωσης των στοιχείων. 

Η αναφορά ελέγχου που θα αποστείλετε θα αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν είναι στον πίνακα του εισροών-εκροών του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά διαθέτουν άδεια λειτουργίας µέχρι 08-07-15, σύµφωνα µε τα αρχεία σας. Το δεύτερο µέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που είναι στον πίνακα εισροών-εκροών του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά δεν έχει εκδοθεί µέχρι της 08-07-15 άδεια λειτουργίας που να περιέχει το σύστηµα εισροών-εκροών. Το τρίτο µέρος θα περιέχει τις ενέργειες που έγιναν από την Υπηρεσίας σας αναφορικά µε τα πρατήρια καυσίµων που αναγράφονται στο δεύτερο µέρος της αναφοράς σας. Ειδικότερα θα θέλαµε να γνωρίζουµε τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί βάσει των αναγραφοµένων στο (β) σχετικό.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακας πρατηρίων σε µορφή excel κατανεµηµένος ανά Περιφέρεια. (Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ