ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 5011604 ΕΞ 26-5-2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ,
ΦΠΑ Εισαγωγών -Εξαγωγών
Ταχ. Δ/νσηΚαρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Μ.Κουνάβη
Τηλέφωνο 210 6987448
FAX 210 6987408
Email: vat-customs@2001.syzefxis

 

ΑΔΑ: 7ΔΕ6Η-ΦΤΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 26 Μαίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5011604ΕΞ2015

ΠΡΟΣ:
1) Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης
& Προστασίας Πολιτιστικών αγαθών
gov.gr Μπουμπουλίνας 20-20,
ΤΚ 10682
Μπουμπουλίνας 20-20 , ΤΚ 10682

ΚΟΙΝ:
1) Τελωνεία Α’ & Β’ τάξης
2) Γρ Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας & Θρησκευμάτων (Τομέας Πολιτισμού)

ΘΕΜΑ : Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων.

ΣΧΕΤ : Το αριθ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/ΤΤΠΠΑ/55954/31935/1898/ 496/ 05-03-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων και τις δυσχέρειες που παρατηρούνται κατά την διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2,3,10,17,60 του ν. 2859/00 προκύπτει ότι η εισαγωγή αγαθών από τρίτες προς Ε.Ε. χώρες αποτελεί φορολογητέα πράξη η οποία φορολογείται αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τον επαχθή ή μη χαρακτήρα της αλλά και το πρόσωπο (ιδιώτη, επιχείρηση, δημόσιο) που πραγματοποιεί την εισαγωγή αυτή. Επιπλέον για την βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή του ΦΠΑ τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής Τελωνειακής Νομοθεσίας, διαδικασίες.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2859/00 αλλά και του ν. 1684/87 με τις οποίες καθορίζονται οι απαλλαγές από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών δεν προβλέπεται απαλλαγή από ΦΠΑ για την εισαγωγή αρχαιολογικών πολιτιστικών αγαθών από το ελληνικό δημόσιο.

Αντίθετα σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ ιη) του ν. 1684/87 απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) η εισαγωγή αντικειμένων, συλλογών και αντικειμένων τέχνης, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, που δεν προορίζονται προς πώληση, εφόσον εισάγονται από μουσεία, αίθουσες εκθέσεων και λοιπά ιδρύματα που έχουν εγκριθεί για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά με απαλλαγή όταν τα αντικείμενα αυτά προσφέρονται δωρεάν ή αγοράζονται από άτομα που δεν υπόκειται στον φόρο.

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και για τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα έχουν δοθεί με την Α3668/310/16-06/2004 ΔΥΟΟ.

3. Συνεπώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση που εισάγονται αντικείμενα πολιτιστικού χαρακτήρα τα οποία επαναπατρίζονται στη χώρα μας πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και να υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ για επαναπατρισθέντα αρχαιολογικά αντικείμενα που πρόκειται να εισαχθούν και να παραμείνουν σε μουσεία, απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων από τα δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα (μουσεία κλπ) δηλαδή η υποβολή τελωνειακού παραστατικού και των προβλεπομένων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και η έγκριση του αρμοδίου Υπουργείου για την παραλαβή των αντικειμένων αυτών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την έγκαιρη γνωστοποίηση της επικείμενης εισαγωγής στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή και την υποβολή σε αυτή των αναγκαίων δικαιολογητικών ώστε να ολοκληρώνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά η διαδικασία παραλαβής των εν λόγω αντικειμένων από τα καθορισμένα μουσεία , αίθουσες εκθέσεων και λοιπά ιδρύματα.

5. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή και διευκόλυνση για την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας τελωνισμού των επαναπατρισθέντων αρχαιολογικών πολιτιστικών αγαθών, καθόσον αποτελεί αποστολή ύψιστης εθνικής και πολιτιστικής σημασίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για τα προερχόμενα από άλλο ΚΜ πολιτιστικά αγαθά δεν υφίσταται ζήτημα βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής ΦΠΑ από την Τελωνειακή Αρχή καθόσον εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο / Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!