Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5007583 ΕΞ 1-4-2015 Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
TMHMA Γ 
Ταχ. Δ/νση:: Καρ.Σερβίας 10 
101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Κούκουνα 
Τηλέφωνο:210 69.87.503  
FAX:210 69.87.506  
E-mail:ipr@otenet.gr  

ΑΔΑ: 70Β9Η-4ΕΖ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΊΓΟΝ FAX 

AΔΑ:

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 

Αρ. Πρωτ:ΔΔΘΤΟΚ Γ 5007583 ΕΞ2015 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων. 

Σχετ:    α. Οι αριθμ. Δ.625/61/13.05.1996, Δ.773/75/12.06.1996, Β.1870/39/29.08.1996, Τ.1430 /134/13.11.1996 ΕΔΥΟ Υπηρεσίας μας. 
β. Η αριθμ. Δ18Α 5026818 ΕΞ2013/16-7-2013 όμοια. 
γ. Το αριθμ. πρωτ. 9113/147450/3-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών για τη θεώρηση αυτών - και κατ’ επέκταση την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. - και σε συνέχεια του ανωτέρω γ) σχετικού εγγράφου, σχετικά με την επαγγελματικότητα αλιέων παράκτιας αλιείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με το ανωτέρω γ) σχετικό η αρμόδια Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων μας γνωρίζει ότι η ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία είναι το Β.Δ.666/1966 και ο ν. 1361/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παράκτιοι αλιείς πρέπει να αποζούν από την αλιεία και η απασχόλησή τους πρέπει να είναι αποκλειστική ή κύρια και συνεπώς η ασφάλισή τους είναι στον Ο.Γ.Α ή στο Ι.Κ.Α. ή στο Ν.Α.Τ. Ο ν. 3874/2010 περί «Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» είναι σε ισχύ, ωστόσο η βεβαίωση εγγραφής των αλιέων στο Μητρώο δεν έχει συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συναλλαγών τους. 

2. Για τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών εφαρμογή έχει η αριθμ. Τ. 1430/134/13-11-1996 ΕΔΥΟ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών και με την οποία επίσης κοινοποιήθηκαν τα αριθμ. 222056/9-3-85 & 243911/4-11-96 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας. Ειδικότερα, με την εν λόγω ΕΔΥΟ προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κυρίως της φορολογικής δήλωσης, προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς της παράκτιας αλιείας ασκούν άλλα επαγγέλματα, τα οποία δεν συμβιβάζονται με αυτό του αλιέα, τα εν λόγω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανέλεγχο αυτών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει των σχετικών αναφορών τελωνειακών αρχών της χώρας, αρμόδιων για τη θεώρηση των βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών και κατ’ επέκταση της έγκρισης για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τις οποίες από τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης κατόχων επαγγελματικής άδειας αλιείας διαπιστώνεται ότι οι δικαιούχοι ασκούν άλλα επαγγέλματα που δεν συμβιβάζονται με το επάγγελμα του αλιέα, όπως εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή από ενοικιαζόμενα δωμάτια, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή σας στις ως άνω περιπτώσεις για την απαιτούμενη επανεξέταση των επαγγελματικών αδειών αλιείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών της χώρας. 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.   
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!