Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

ΦΠΑ Ανάλυση - Ερμηνεία: Δομή Ύλης & Σημείωμα Συγγραφέων

ΔΟΜΗ ΥΛΗΣ

Γενικότερα, η δομή της ύλης έχει ταξινομηθεί σε αυτό το βιβλίο, ως εξής:

– Πίνακας περιεχομένων

– Εισαγωγικό Κεφάλαιο για τη λειτουργία της φορολογίας, την ένταξη του ΦΠΑ σε αυτή και τη συσχέτιση του ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ με το σχετικό κοινοτικό δίκαιο. Η εισαγωγή αυτή, απευθύνεται κυρίως σε όσους ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τη φορολογία ή ειδικά το ΦΠΑ, χωρίς να αποκλείει και τους πιο έμπειρους αναγνώστες. Στοχεύει να αναδείξει τη διαφορετική λογική του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως κοινοτικού φόρου και να παρουσιάσει χρήσιμα εργαλεία (π.χ. αποφάσεις δικαστηρίου ΕΕ) που θεωρούμε ότι μπορούν να μυήσουν σταδιακά τον αναγνώστη στον τρόπο λειτουργίας του ΦΠΑ και να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίζει τα καθημερινά θέματα που θα ανακύπτουν, στηριζόμενος στις βασικές αρχές και τη λογική του φόρου αυτού, χωρίς να αναζητά τυποποιημένες λύσεις.

– Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ελληνικών νόμων ΦΠΑ και κοινοτικών οδηγιών ΦΠΑ, προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να συσχετίζει τη διάταξη του Ελληνικού κώδικα ΦΠΑ που τον απασχολεί με την πρωτότυπη διάταξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (και τις όποιες ερμηνείες αυτής από τα όργανα της ΕΕ).

– Πίνακας νόμων που τροποποιούν τον ελληνικό Κώδικα ΦΠΑ και οδηγιών που τροποποιούν τη σχετική κοινοτική οδηγία ΦΠΑ.

– Πλήρης κωδικοποίηση των διατάξεων μέχρι το ν. 4316/2014 με παράθεση στις υποσημειώσεις των προϊσχυουσών διατάξεων. Επιπλέον, έχουν γίνει επισημάνσεις και σε συνδυασμό με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που ισχύουν από 1.1.2015 (ν. 4308/2014), καθώς και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

– Σε κάθε άρθρο αμέσως μετά την κωδικοποίηση των διατάξεων παραθέτουμε συμπεράσματα, επισημάνσεις και βασικές έννοιες για να υπάρξει ευκολότερη κατανόηση των οριζομένων από τις διατάξεις. Επίσης το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να χρησιμεύσει για την εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των επαγγελματιών, ιδιαιτέρως των πρωτοασχολουμένων με το αντικείμενο.

– Ανάλυση και ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή θεμάτων, ακολουθώντας τη σειρά και τη δομή που έχει το κάθε άρθρο με τις παραγράφους αυτού.

– Σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε άρθρο. Παραθέτουμε στο τέλος κάθε άρθρου τις σημαντικότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου ΕΕ αλλά και σκέψεις από τις αποφάσεις αυτές, δεδομένου ότι στις αποφάσεις αυτές διατυπώνονται οι βασικές αρχές, με τις οποίες πρέπει να κρίνονται τα θέματα ΦΠΑ, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στο Ελληνικό δίκαιο.

– Στο τέλος της παρουσίασης των άρθρων παρατίθενται τα επτά ισχύοντα παραρτήματα του ΦΠΑ.

– Επίσης στο τέλος του βιβλίου υπάρχει αναλυτικότατο αλφαβητικό ευρετήριο για το σύνολο του έργου αυτού.

Σημείωση εκδότη:

Δεδομένου ότι όλα τα θέματα της φορολογίας είναι δυναμικά και οι μεταβολές συχνές, στο βιβλίο έχει τοποθετηθεί σελιδοδείκτης με μοναδικό κωδικό αριθμό που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τον αναγνώστη, με απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, για να ενημερώνεται για τις βασικές μεταβολές που πιθανόν να έχουν σχέση με το βιβλίο. www.forin.gr.

Σημείωμα των συγγραφέων:

Η συγγραφή του βιβλίου «ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»  είναι αποτέλεσμα μιας  προσπάθειας, που ξεκίνησε σε διαφορετικούς χρόνους στο παρελθόν από τον καθένα μας ξεχωριστά, ως ένα εγχείρημα να ταξινομήσουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που μας δυσκόλευαν στην κατανόηση και να φτιάξουμε μονοπάτια και μεθοδολογία σκέψης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του  ΦΠΑ,  που ήταν και για εμάς άγνωστο έδαφος.

Η ιδιαιτερότητα του ΦΠΑ, εκτός των άλλων, οφείλεται και στο γεγονός ότι η φορολογία αυτή, που αποτελεί μια κοινή ευρωπαϊκή φορολογία, είναι γραμμένη πρώτα στη «γλώσσα της Ευρώπης», ώστε να θέτει κοινούς κανόνες και έννοιες για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στη συνέχεια μεταφέρεται στη γλώσσα καθενός κράτους μέλους. Ο Ελληνικός Κώδικας ΦΠΑ στην ουσία αποτελεί ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο πολυάριθμων κοινοτικών οδηγιών για τον ΦΠΑ και μπορεί να δημιουργεί «ανασφάλεια» στις επιχειρήσεις, ακόμα και «άγνωστο έδαφος» σε έμπειρους εφοριακούς, φοροτεχνικούς, λογιστές ή δικηγόρους, οι οποίοι παρόλο που μπορεί να έχουν μελετήσει σε βάθος τις άλλες εθνικές φορολογίες δυσκολεύονται και αποφεύγουν ίσως να παρακολουθήσουν την ευρωπαϊκή λογική και γλώσσα που είναι γραμμένος ο ΦΠΑ.

Αποτελεί κοινή μας πίστη ότι η προσπάθεια για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ΦΠΑ απαιτεί να ξεκινήσει κανείς από τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως την οδηγία του ΦΠΑ και τους επεξηγηματικούς Κανονισμούς της, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές του ΦΠΑ (ουδετερότητα του φόρου, δικαίωμα έκπτωσης, τρόπος φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών κ.λπ.) και οι σκοποί που υπηρετεί η κάθε διάταξη.

Εξάλλου η Ε. Ένωση μας παρέχει πέρα από την Οδηγία και τους Κανονισμούς της  και μια πολύτιμη εργαλειοθήκη, προκειμένου τα κράτη μέλη και οι συναλλασσόμενοι να ερμηνεύουν με ενιαίο τρόπο τις διατάξεις του ΦΠΑ. Πρόκειται για τις πολυάριθμες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η επιτροπή που έχει συστήσει για το ΦΠΑ και οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Αντιλαμβανόμαστε φυσικά, ότι καθένας από εσάς δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να μελετήσει τα κοινοτικά κείμενα και τις αρχές τις οποίες εισάγουν, αντιλαμβανόμαστε ότι η πολυπλοκότητα των θεμάτων που ανακύπτουν είναι μεγάλη και οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες. Για το λόγο αυτό προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, μέσω της χρήσης πολυάριθμων πρακτικών θεμάτων και παραδειγμάτων (περισσότερα από 2.800), με συνδυαστική παράθεση των σχετικών Ελληνικών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, προκειμένου να είναι αμεσότερη και πιο εύκολη η αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να σας  απασχολούν καθημερινά. Για το λόγο αυτό υπάρχει και αναλυτικότατο αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου αυτού.

Θα θέλαμε όμως παράλληλα,  λόγω και  του  ενδιαφέροντός μας για την εκπαίδευση και την έρευνα, το βιβλίο αυτό να υλοποιήσει ένα δυσκολότερο για εμάς στόχο:  την ανάδειξη της  ειδικής λογικής της φορολογίας αυτής,  τη διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας  σκέψης  μέσω και της χρήσης βασικών εργαλείων, τα οποία παρουσιάζουμε (αποφάσεις Δικαστηρίου ΕΕ, κατευθυντήριες αρχές Επιτροπής ΦΠΑ) και της διατύπωσης των βασικών αρχών του ΦΠΑ (π.χ. συσταλτική ερμηνεία των απαλλαγών και των μειωμένων συντελεστών, ουδετερότητα του ΦΠΑ για την επιχείρηση κλπ), που θα μπορούν κάθε φορά να χρησιμοποιούνται για  την αντιμετώπιση των μεμονωμένων θεμάτων που παρουσιάζονται.

Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και ένα  εισαγωγικό κεφάλαιο με ιστορική αναδρομή, βασικές αρχές στο ΦΠΑ και βασικούς ορισμούς των ειδικών εννοιών του καθώς και τα βασικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιεί ο αναγνώστης,  εκτός από το νόμο, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της διοίκησης. Στη λογική αυτή υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο στο τέλος της ανάλυσης του κάθε άρθρου  με τις αρχές που έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της Ε.Ε. για την ερμηνεία του άρθρου αυτού.

Τέλος, αναφέρουμε ότι καταβάλαμε προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο πρακτικό βοήθημα, αλλά και ένα διδακτικό βιβλίο που θα φανεί χρήσιμο στην εξεύρεση άμεσων λύσεων, αλλά να συμβάλει και στην κατανόηση βασικών εννοιών, καθώς και της ειδικής λογικής του ευρωπαϊκού  αυτού φόρου.

Αθήνα Ιανουάριος 2015
Δημήτρης Σταματόπουλος
Άννα Κλωνή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!