Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1023642 ΕΞ 18-2-2015 Δυνατότητα κέντρου διασκέδασης να υπάγει τις υπηρεσίες μουσικών παραστάσεων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' 
«Έμμεσης Φορολογίας» 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο 210 - 3645832
Fax 210 - 3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

 

Αθήνα, 18/02/2015

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1023642 ΕΞ 2015

Πρωτ. Εισ.: 1004532/15.01.2015 & 1018949/12.02.2015

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: 1.
2.

Θέμα: Δυνατότητα κέντρου διασκέδασης να υπάγει τις υπηρεσίες μουσικών παραστάσεων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

Σχετ.: Τα έγγραφά σας με αριθμό πρωτοκόλλου 1004532/15.01.2015 και 1018949/12.02.2015.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1004532/15.01.2015 έγγραφό σας, η επιχείρηση ............................, η σφραγίδα της οποίας αναγράφει «κέντρο διασκέδασης», προτίθεται να διοργανώσει μουσικές παραστάσεις με διάφορους καλλιτέχνες. Το εισιτήριο εισόδου αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρακολούθηση της παράστασης και δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποτό. Ο πελάτης δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε κατανάλωση. Προκύπτει το ερώτημα, κατά πόσον, τα εισιτήρια εισόδου, και μόνο αυτά, μπορούν να εκδίδονται με το μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

2. Κατόπιν μεταγενέστερης τηλεφωνικής επικοινωνίας, μας αποστείλατε μέσω e-mail αρχείο το οποίο εμπεριείχε σκαναρισμένη την από XX.XX.2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός σας από το Δήμο ......., η οποία έλαβε και αριθμό πρωτοκόλλου 1018949/12.02.2015. Βάσει της ως άνω άδειας το κατάστημά σας λειτουργεί ως «Κέντρο Διασκέδασης» με την έννοια του άρθρου 41 της, τότε ισχύουσας, Υπουργικής Απόφασης ΑΙβ 8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β'). Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σκαναρισμένη άδεια, το κατάστημα χαρακτηρίζεται ως «Κέντρο Διασκέδασης με Συγκρότηση Καφετέριας - Μπαρ», με ανάπτυξη XXX καθισμάτων και XX σκαμπώ στην αίθουσα του Α’ ορόφου και XX ........... καθισμάτων και X σκαμπώ στον εξωτερικό εξώστη και με χρήση του ισογείου για αποχωρητήριο, αποθήκη, καμαρίνια κ.λ.π..

3. Σύμφωνα με την περίπτωση 2 του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν, 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται, τα εισιτήρια για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, τσίρκα, πανηγύρια, λούνα-πάρκ, ζωολογικούς κήπους, εκθέσεις και παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προκειμένου για εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%.

4. Σύμφωνα με την περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες», » του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν, 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξαιρείται ρητώς από την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή η εκμετάλλευση των κέντρων διασκέδασης.

5. Όπως έχει διευκρινιστεί με την ΕΔΥ01131481/7043/0014/ΠΟΛ. 1282/23.12.1992, τα έσοδα των κέντρων διασκέδασης υπάγονται όλα στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Το ποιές επιχειρήσεις είναι κέντρα διασκέδασης, είναι θέμα πραγματικό και οφείλει να εξετάζεται κατά περίπτωση, τόσο από την άδεια λειτουργίας του κέντρου όσο και από το είδος του κόστους λειτουργίας αυτού κατά φορολογική ή διαχειριστική περίοδο ή μέρους αυτών.

6. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 620/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ., μνημονεύεται παλαιότερη νομολογία του Σ.τ.Ε., βάσει της οποίας κρίθηκε ότι το ποιες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά του κέντρου διασκέδασης, είναι ζήτημα πραγματικό που εναπόκειται στην έρευνα των φορολογικών αρχών χωρίς δέσμευση από τυπικά κριτήρια (πχ άδεια λειτουργίας) ή νομικές μορφές ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

7. Σημειώνεται, ότι η εν λόγω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έκρινε ότι η συνδυασμένη παροχή στον ίδιο χώρο α) υπηρεσιών μουσικών παραστάσεων - συναυλιών από επιχείρηση η οποία λειτουργούσε ως μουσικό θέατρο και β) υπηρεσιών εστίασης και ποτού από διαφορετική επιχείρηση η οποία λειτουργούσε με τη μορφή της εκμετάλλευσης κυλικείου - μπαρ, οδηγούσε στην καταστρατήγηση των διατάξεων του Φ.Π.Α. καθώς συνιστούσε εκμετάλλευση ενός ενιαίου χώρου ο οποίος λειτουργούσε ως κέντρο διασκέδασης από μια ενιαία επιχείρηση (τις επιχειρήσεις α και β) τα έσοδα της οποίας υπάγονταν στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..

8. Με αφορμή την ανωτέρω γνωμοδότηση, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η διαφορετική αντιμετώπιση, από πλευράς Φ.Π.Α., της παροχής υπηρεσιών που παρέχονται από ένα κέντρο διασκέδασης, πολλώ δε μάλλον, όταν αυτές παρέχονται, όπως ισχύει στην περίπτωσή σας, από μια και μόνη επιχείρηση η οποία λειτουργεί εντός του χώρου του κέντρου διασκέδασης.

9. Σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας μας, η διακριτική ευχέρεια του πελάτη ως προς το αν θα καταναλώσει κάποιο ποτό, ουδόλως αρκεί για να άρει το χαρακτηρισμό ενός κέντρου διασκέδασης ως τέτοιου.

10. Με βάση τα παραπάνω, δεν προκύπτει η διενέργεια μουσικών παραστάσεων που θα μπορούσε να υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή, αλλά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης προκύπτει η άσκηση δραστηριότητας κέντρου διασκέδασης, τα έσοδα της οποίας υπάγονται όλα σε συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

11. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών (πχ το κατά πόσον η επιχείρηση λειτουργεί ως κέντρο διασκέδασης κατόπιν επιτόπιου ή άλλου φορολογικού ελέγχου), εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα να ασκούν ελεγκτικό έργο (.........., ............), στις οποίες και κοινοποιείται το παρόν. Παρακαλούμε τις εν λόγω υπηρεσίες να μας ενημερώσουν αναφορικά με τα αποτελέσματα των τυχόν ενεργειών τους

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
Φορολογικής Διοίκησης
Ιωάννης Μπάκας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!