Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 11-02-2015 Κοινοποίηση της ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014/01-12-2014 Απόφασης, σχετικά με την καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, 
Τμήμα Γ’ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Τμήματα Α’, Γ’ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ, 
Τμήμα Δ' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Ανδριώτη, Ε. Γκόνη, 
Μ. Βουρνού Δ. Τσαγκαλάκης, Δ. Ντουντουνάκης 
Τηλέφωνο 210-7259253, 210-6987452, 
210-6987455 210-6987444, 210-6987508 
FAX: 210-7259251, 210-6987450 
Email: d33risk@otenet.gr 

ΑΔΑ: 7ΦΩΚΗ-9ΛΚ 

Αθήνα, 11/02/2015 

Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 

Προς : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014/01-12-2014 Απόφασης, σχετικά με την καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας». 

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ33Δ 50020ΕΞ2014 ΕΜΠ./7-1-2014 Εμπιστευτική ΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου, στους Τελωνειακούς Ελέγχους, κατά την Εξαγωγή» 

β) Η αριθμ. πρωτ. Δ33Δ5012718 ΕΞ 2011/22-03-2011 ΔΥΟ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της Δ33Δ 52273 ΕΞ 2010 ΕΜΠ / 09-09-2010 για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους» 

γ) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» 

δ) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 2014 / 3-6-2014 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet».» 

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014/01-12-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3278/Β’/05-12-2014), με την οποία καθιερώνονται «Έλεγχοι Διαδικασίας». 

Α. Ορισμός 

Ως έλεγχοι διαδικασίας ορίζονται εκείνοι που αφορούν: 

1. Στην τήρηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και τις οποίες εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές για λογαριασμό άλλων δημόσιων αρχών. 

2. Στη δειγματοληψία που διενεργείται με σκοπό την επιτήρηση των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, η οποία συνίσταται στην διαπίστωση της ταυτότητας της πρώτης ύλης που έχει υπαχθεί σε καθεστώς στα μεταποιημένα εμπορεύματα (παράγωγα προϊόντα). 

Β. Σκοπός 

Η χώρα μας παρουσίαζε διαχρονικά πολύ υψηλό ποσοστό ελέγχου κατά το στάδιο του τελωνισμού, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο ποσοστό των άλλων κρατών-μελών, όπως αυτό αποτυπωνόταν στη μέτρηση αποτελεσμάτων δράσης. 

Για το λόγο αυτό, ο υπολογισμός του ποσοστού των ελέγχων τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική αναγκαιότητα διενέργειας ελέγχων κατά τον τελωνισμό. Σε αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία ελέγχων διαδικασίας (procedural checks) υπάγονται οι υποχρεωτικοί από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία έλεγχοι που αφορούν σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς, καθώς και οι έλεγχοι επιτήρησης των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή με την έκδοση από την αρμόδια αρχή κατάλληλου Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ). Κύριο χαρακτηριστικό των ελέγχων αυτών είναι ότι διαφοροποιούνται από τους ελέγχους κατά τον τελωνισμό (clearance checks) και αποτυπώνονται με διαφορετικό τρόπο στο ICISnet, ώστε και η διαχείρισή τους να είναι ευχερής και κατάλληλη από το τελωνείο, αλλά και τα κοινοποιούμενα ποσοστά ελέγχων στην ΕΕ να είναι τα σωστά και αντίστοιχα με εκείνα των υπολοίπων κρατών-μελών. 

Γ. Έλεγχοι διαδικασίας εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/ περιορισμούς

1. Καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής των πιστοποιητικών/αδειών που αφορούν σε απαγορεύσεις και περιορισμούς 

Απαραίτητη προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την ορθή εφαρμογή των ελέγχων διαδικασίας είναι τα πιστοποιητικά/άδειες που αφορούν απαγορεύσεις και περιορισμούς και δηλώνονται υποχρεωτικά στη θέση 44-1 της διασάφησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την αποδοχή του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, μέσα από τη λειτουργική περιοχή ‘’Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα’’ του ICISnet. 

Ως εκ τούτου, ο διασαφιστής υποχρεούται να προβαίνει στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή από τη λήψη της παρούσας και εξής. 

2. Διαχείριση ελέγχων διαδικασίας 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην κοινοποιούμενη ΑΥΟ: 

2.1 Οι διασαφήσεις που υποδεικνύονται προς έλεγχο για τη διασφάλιση των απαγορεύσεων - περιορισμών, αποτελούν υποσύνολο εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα ως μεσαίας επικινδυνότητας, ενώ τους αποδίδεται συγκεκριμένος βαθμός επικινδυνότητας. Ο αρμόδιος προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, σε αυτή την περίπτωση δρομολογεί για έλεγχο τη διασάφηση, που υπόκειται σε απαγορεύσεις ή/και περιορισμούς και εκδίδει εντολή ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων. 

Ο έλεγχος συνίσταται στη διαπίστωση της ύπαρξης του - δηλωθέντος στη θέση 44-1 της διασάφησης - κατάλληλου πιστοποιητικού/άδειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και διενεργείται επί του ηλεκτρονικά υποβαλλόμενου αρχείου, εκτός εάν α) υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες που επιβάλλουν την προσκόμιση και έλεγχο του πρωτότυπου πιστοποιητικού/άδειας ή β) απαιτείται και η προσκόμιση του πρωτότυπου πιστοποιητικού/άδειας στις Τελωνειακές Αρχές, λόγω υποχρέωσης θεώρησής του από αυτές, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου διαδικασίας, ο οριζόμενος ελεγκτής καταχωρεί άμεσα το αποτέλεσμα ελέγχου, αναγράφοντας επακριβώς στο πεδίο Παρατηρήσεις τα στοιχεία του πιστοποιητικού/άδειας που ελέγχθηκε, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία και να προωθείται η διασάφηση στην επόμενη κατάσταση (status). 

Στις περιπτώσεις α) και β) ανωτέρω (προσκόμισης των ως άνω πιστοποιητικών/αδειών σε έντυπη μορφή) ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη επ’ αυτών, μνημονεύοντας τον αριθμό του MRN της σχετικής διασάφησης και τα επιστρέφει στο συναλλασσόμενο, στο αρχείο του οποίου φυλάσσονται για 10 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013 ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή». 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα πιστοποιητικά/άδειες βαρύνει το συναλλασσόμενο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του (άρθρο 199 του καν. 2454/93 ΔΕΚΤΚ). Συνεπώς, εάν από διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων, αυτό επισύρει ποινές κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

2.2 Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση: 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το εμπόρευμα υπόκειται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς και η εισαγωγή/εξαγωγή αυτού επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού/άδειας, αλλά δεν έχει υποδειχθεί από την ανάλυση κινδύνου για έλεγχο διαδικασίας (για παράδειγμα στις περιπτώσεις μέτρων μη ενσωματωμένων στο Taric), ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων πριν δρομολογήσει τη διασάφηση μεριμνά, με τη συνδρομή των αρμοδίων υπαλλήλων, για τη διασφάλιση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω (γ) και (δ) σχετικές. 

Δ. Έλεγχοι διαδικασίας με σκοπό την επιτήρηση των καθεστώτων μεταποίησης 

1. Προϋπόθεση εφαρμογής 

Οι έλεγχοι διαδικασίας στα καθεστώτα της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή και Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο συνδέονται άρρηκτα με την διαδικασία λήψης δείγματος των εμπορευμάτων και την αποστολή αυτού στην αρμόδια για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης υπηρεσία. 

Η διαδικασία λήψης δείγματος και η επακόλουθη έκδοση του ΔΧΑ αποτελεί το ουσιαστικό μέρος του τρόπου εφαρμογής των καθεστώτων μεταποίησης και αντλεί την τυπική της ισχύ από τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, καθόσον με την εν λόγω διαδικασία επέρχεται η εξακρίβωση της πρώτης ύλης που υπεισέρχεται στο τελικό προϊόν. 

2. Διαχείριση ελέγχων διαδικασίας 

Οι διασαφήσεις που ελέγχονται για την επιτήρηση των καθεστώτων της παρ. 1β του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. αποτελούν υποσύνολο εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα ως υψηλής επικινδυνότητας, ενώ τους αποδίδεται συγκεκριμένος βαθμός επικινδυνότητας. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, σε αυτή την περίπτωση δρομολογεί τη διασάφηση, για έλεγχο επιτήρησης των καθεστώτων. 

Για λόγους πληρέστερης παρακολούθησης των καθεστώτων αυτών, προκρίνεται η καταχώρηση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά από τον διασαφιστή στην λειτουργική περιοχή ‘’Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα’’ του ICISnet. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!