Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1201/ 4-9-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1022/31-1-2014 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ.1201

ΦΕΚ B 2533 - 23.09.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014  (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών  στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως  ισχύει.

Δείτε την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17-1-2014, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την  παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ  287Α΄/31.12.2013). 

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως  τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691  Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β/22.5.2014)  και ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β/15.7.2014). 

3. Την ανάγκη επανακαθορισμού της έκτασης εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013

4.  Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο− φασίζουμε: 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.  ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων  φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις  αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ  1299 Β΄) και ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014),  ως ακολούθως: 

Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 μετά τη φράση «κάθε  νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα», προστίθεται η  φράση «με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!