Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ6Α 1059545 ΕΞ 7-4-2014 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαθορι­σμός της εσωτερικής της διάρθρωσης και σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων.

Αριθμ. Δ6Α 1059545 ΕΞ 2014

ΦΕΚ Β 922/14-4-2014

Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαθορι­σμός της εσωτερικής της διάρθρωσης και σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180), όπως προ­στέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα­τηγικής 2012-2015» και ισχύει με την υποπαράγραφο ε' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως διαμορφώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφω­ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α'265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατά­ξεις» και την παρ. 12 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (A' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο­νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α'285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλ­λες διατάξεις».

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

ε) Των άρθρων 32, 33 και 139 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουρ­γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο­νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι­τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω­τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του π.δ. 43/1997 (Α' 42) «Σύσταση Γενικής Διεύθυν­σης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.)».

η) Του π.δ. 61/1997 (Α'53) «Σύσταση Γενικής Γραμμα­τείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών».

θ) Του άρθρου 89 του ν. 3842/2010 (Α'58) «Αποκα­τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 (Α'273) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ‘Οργανισμός Περί­θαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ), σύσταση ανώνυμης εταιρείας....και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ια) Του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρο­νική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α'138), όπως ισχύει.

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιγ) Του π.δ. 90/2012 (Α'144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

ιδ) Του π.δ. 119/2013 (Α'153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. 2/75226/0004/20.12.2001 (Β'1811) απόφα­ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δη­μοσιονομικής Πολιτικής (Υπουργείο Οικονομικών) και κατανομή τους μεταξύ των Τμημάτων αυτής.

3. Την αριθ. 2/10119/0004/19.2.2004 (Β'397) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Δ/νσης Πληροφοριακών Συ­στημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής».

4. Την αριθ. Δ6Α 1066367ΕΞ2012/25-04-2012 (Β' 1363) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι­κών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφορά σε αυτήν των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) και ανα­καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και ΚΕ.Π.Υ.Ο.».

5. Την αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013/23-7-2013 (Β'1779) από­φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Δι­εύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφο­ριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής» και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση ορ­γανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».

6. Την αριθ. Δ6Α 1139755 ΕΞ 2013/13.9.2013 (Β'2289) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανα­καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης τα Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληρο­φοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)».

7. Την ανάγκη ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρ­θρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για λό­γους βέλτιστης λειτουργίας των υπηρεσιών της, στις οποίες μεταφέρονται αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και η αρμοδιότητα της λειτουργικής υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ­ϋπολογισμού, καθώς επέρχεται μείωση των οργανικών μονάδων, κατά μία (1) Διεύθυνση και ένα (1) Τμήμα. αποφασίζουμε:

Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Γενικό Γραμ­ματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 1 
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Μετατρέπουμε το «Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδο­μένων και Υποδομών» της Γενικής Γραμματείας Πλη­ροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 3842/2010 (Α'58), σε Αυτοτελές Τμή­μα, υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, το μετονομάζουμε σε «Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, οι οποίες είναι οι κάτωθι:

(α) Ο καθορισμός επαληθεύσεων του συστήματος ασφαλείας και η υλοποίηση των επαληθεύσεων, η κα­ταγραφή και η αξιολόγηση των ευρημάτων και η εισή­γηση στον Γενικό Γραμματέα για την λήψη διορθωτικών μέτρων.

(β) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας.

(γ) Η παρακολούθηση και η επαλήθευση όλων των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Π.Σ., προ- κειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων με την πολιτική ασφα- λείας και τα σχετιζόμενα πρότυπα.

(δ) Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας, που υιοθε­τεί η Γ.Γ.Π.Σ. στα πληροφοριακά της συστήματα, καθώς και σε αυτά που φιλοξενεί και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που τα χρησιμοποιούν.

(ε) Η επιθεώρηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. και η επαλήθευση της φυσικής ασφάλειας του κτιρίου και των συστημάτων.

(στ) Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου Οικονομι­κών, καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών στο διαδίκτυο.

(ζ) Ο καθορισμός και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και διαδικασιών προστασίας, αποθήκευσης και αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που διαχειρίζεται ή φιλοξενεί η Γ.Γ.Π.Σ..

(η) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενα και νέα συστή­ματα και υποδομές.

(θ) Η παρακολούθηση των καταστάσεων μη ασφα­λούς λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και αυτών που φιλοξενεί, που καταγρά­φονται και γνωστοποιούνται στο Τμήμα αυτό, καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των περιστατικών πα­ραβίασης της ασφάλειας.

(ι) Η μέριμνα για την διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικό- τητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το φορολογικό απόρρητο.

(ια) Η μέριμνα για την προαγωγή της ευαισθητοποί- ησης και την βελτίωση της ενημέρωσης των χρηστών και της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας των πληροφο­ριακών συστημάτων, καθώς και η συμβουλευτική υπο­στήριξη της Γ.Γ.Π.Σ. σε θέματα ασφαλείας.

Άρθρο 2 
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών «Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων», υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι: (α) Η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γ.Γ.Π.Σ. και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων και προγραμμάτων.

(β) Ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γ.Γ.Π.Σ., ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η πα­ρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για την λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής.

(γ) Η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες του Υπουρ­γείου ή Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών Φορέων και Οργανισμών.

(δ) Η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστο- τε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

(ε) Η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ. και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των νέων έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής.

(στ) Ο χρονικός και λειτουργικός προγραμματισμός των δράσεων και των έργων της Γ.Γ.Π.Σ., με σκοπό την κα­λύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία.

(ζ) Η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποί­ησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και των Έργων Πληροφορικής του Υπουργείου.

(η) Η συγκέντρωση και η παροχή στοιχείων στις αρ­μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Π.Σ. και η συνεχής παρακολούθηση της διακύμανσης των δα­πανών αυτών.

(θ) Η διαχείριση της επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ..

Άρθρο 3
Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών

Μετονομάζουμε την Γενική Διεύθυνση Κέντρου Πληρο­φορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 43/1997 (α'42) και ανασυγκροτήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1139755ΕΞ2013/13.9.2013 (Β'2289) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε «Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών» και ανακαθορίζουμε την εσωτερική της διάρθρωση, την οποία διαμορφώνουμε, ως κάτωθι:

«Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής:

(α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών. 
(β) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών. (γ) Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης.».

Άρθρο 4
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι παρακάτω:

(α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοι­πών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομι­κών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

(β) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμη­ρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού.

(γ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρ­μογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οι­κονομικών, μέσα από την συνεργασία με όλες τις αρμό­διες υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν.

(δ) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η κατα­γραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και η πιστοποίηση του απαιτούμενου ηλεκτρο­νικού εξοπλισμού.

(ε) Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προ­τύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλ­λάσσονται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ. και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(α) Τμήμα Α' - Ανάπτυξης Εφαρμογών.

(β) Τμήμα Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

(γ) Τμήμα Γ' - Διαχείρισης Συμβάσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμη­μάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α'- Ανάπτυξης Εφαρμογών

(α) Ο σχεδιασμός νέων εφαρμογών.

(β) Ο καθορισμός των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για την Γ.Γ.Π.Σ. ή άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες.

(γ) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών.

(δ) Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέ­τηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης.

(ε) Ο έλεγχος των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λει­τουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρή­στες αυτών.

(στ) Η τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσεών τους και η επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

(ζ) Η τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών.

II. Τμήμα Β - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλε­κτρονικών Υπηρεσιών

(α) Η εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρμο­γής και κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλί­σουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών.

(β) Η τήρηση αρχείου διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. (γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών, των μεθοδο­λογιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλει- τουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. είτε αυτή αφορά σε διαλειτουρ- γικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλλη­λεπίδραση των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ..

(δ) Η έκδοση των ετήσιων στατιστικών στοιχείων, που δημοσιεύει η Γ.Γ.Π.Σ.

(ε) Η προώθηση της διαλειτουργικότητας και της δι- ασυνδεσιμότητας μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών.

(στ) Η συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα, που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συστήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση η ίδια η Γ.Γ.Π.Σ.

(ζ) Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση περιοδικών και έκτα­κτων αιτημάτων εξωτερικών και εσωτερικών φορέων, για την παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.

(η) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η συμ­μετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτη­ση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(θ) Ο καθορισμός των προτύπων και της κοινής με­θοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης λογισμικού που υιοθετεί η Γ.Γ.Π.Σ.

(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες για νέα έργα, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους.

(ια) Ο καθορισμός των προτύπων υλοποίησης και μέ­τρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικό- τητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

(ιβ) Ο σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

III. Τμήμα Γ'- Διαχείρισης Συμβάσεων

(α) Η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγω­νισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

(β) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των συμβά­σεων με αναδόχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων. (γ) Η τήρηση αρχείων των επιτροπών των έργων.

(δ) Η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλι­σμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών.

Άρθρο 5
Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρι­σης Υπολογιστικών Υποδομών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνο­λογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών πε­ριβαλλόντων.

(β) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τε­χνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακο- λούθηση/εποπτεία, την συντήρηση και την διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρι­κών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογι­σμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμε­τρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλε­πικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών.

(γ) Η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επιβουλές και κακόβου­λες επεμβάσεις.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτε­λές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α' - Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λει­τουργικών Συστημάτων και Δικτύων.

β) Τμήμα Β' - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων. γ) Τμήμα Γ' - Διαχείρισης Περιφερειακών Υποδομών. δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Γ.Λ.Κ..

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπο­λογιστικών Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημά­των της και του Αυτοτελούς Γραφείου, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α'- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λει­τουργικών Συστημάτων και Δικτύων

Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η συντήρηση και η πα­ραμετροποίηση:

(α) του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού (servers), του κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SAN, NAS), του εξοπλισμού ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery site), του εξοπλισμού g-cloud της Γ.Γ.Π.Σ., του δικτυακού εξοπλισμού (ενδεικτικά, router, switch), του δικτυακού εξοπλισμού ασφαλείας (ενδεικτικά, Firewall, Proxy) και του εξοπλισμού τηλεφωνίας.

(β) του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, διαχεί­ρισης δικτυακών συσκευών NMS, τηλεφωνικού κέντρου, διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρι­σης συστημάτων και δικτύων, διαχείρισης εκτυπωτών και εκτυπώσεων και του λογισμικού Storage.

II. Τμήμα Β' - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων.

(α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η δι­αχείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (Middleware), που αφορά στον WEB και στον Application server, στο λογι­σμικό LDAP, στο λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal), στο Λογισμικό Software Distribution, αλλά και σε κάθε άλλο middleware λογισμικό.

(β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η δια­χείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

(γ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του λογισμικού κα­τασκευής φορμών εκτύπωσης.

III. Τμήμα Γ'- Διαχείρισης Περιφερειακών Υποδομών. 

(α) Η μεταφορά και η εγκατάσταση περιφερειακού εξοπλισμού (ενδεικτικά, Προσωπικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Περιφερειακών Υπολογιστών, Τηλεφωνικών συσκευών, Περιφερειακών Δικτύων).

(β) Η εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρμογών θέσε­ων εργασίας (όπως, ενδεικτικά, Λειτουργικό σύστημα, Λογισμικό οργάνωσης γραφείου, Λογισμικό antivirus). 

(γ) Η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου. 

(δ) Η επίλυση προβλημάτων και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδομές των υπηρε­σιών του Υπουργείου.

(ε) Η παρακολούθηση της επάρκειας των υποδομών όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε ασθενή και ισχυρά ρεύματα και σε παθητικά στοιχεία εξοπλισμού και η σύνταξη γνωμοδοτικών μελετών διαμόρφωσης χώρων, για την ομαλή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακών Υποδομών υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφε­ρειακών Υποδομών, το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει το Τμήμα στην άσκηση των αρμοδιοτή­των του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος.

IV. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Γ.Λ.Κ.

(α) Η Διαχείριση των Δικτύων, των Κεντρικών Υποδο­μών και του Λογισμικού Συστήματος, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης.

(β) Η τεχνική υποστήριξη Περιφερειακών Υποδομών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης.

Άρθρο 6
Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Παραγω­γικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λει­τουργικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και η εξυπη­ρέτηση των συναλλασσομένων.

(β) Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμ- φακέλλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου.

(γ) Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γ.Γ.Π.Σ.. (δ) Η εισαγωγή των στοιχείων (data entry) σε όσα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. απαιτείται αυτό.

2. Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημά­των, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης διαρ­θρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α' - Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών. β) Τμήμα Β' - Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών. γ) Τμήμα Γ' - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών.

δ) Τμήμα Δ' - Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχε- διασμού Εντύπων.

ε) Τμήμα Ε' - Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας, Κοπτικών και Εμφακέλλωσης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λει­τουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α'- Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών

Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λει­τουργιών Προϋπολογισμού, Δαπανών, Θησαυροφυλακίου, Δημοσιονομικών Ελέγχων, Οικονομικής Πολιτικής και στις υπόλοιπες εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Β' - Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών, έχουν ως εξής: (α) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών. (β) Η διαχείριση των εφαρμογών και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

(γ) Η ενημέρωση με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες των σχετικών εφαρμογών.

(δ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και των ανα­λυτών των εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις.

(ε) Η παραμετροποίηση των εφαρμογών που επέρ­χεται από μικρής εμβέλειας επιχειρησιακές αλλαγές.

(στ) Η υποστήριξη πρώτου και δευτέρου επιπέδου των χρηστών, κατά την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των συστημάτων.

(ζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμά­των - εφαρμογών για την δημιουργία αναφορών, κα­ταστάσεων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

II. Τμήμα Β'- Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των

λειτουργιών της Μισθοδοσίας, της Ενιαίας Αρχής Πλη­ρωμής, των Συντάξεων, της Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων των εφαρμογών των Υπηρεσιών του Υπουργεί­ου Οικονομικών, εκτός από εκείνες που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

(α) Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των τροποποιήσεων αυτών.

(β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

(γ) Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λει­τουργίες.

(δ) Η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροπο­ποιήσεις.

(ε) Η διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πλη­ροφοριακού συστήματος του Ενιαίου Συστήματος Πλη­ρωμών (Ε.ΣΥ.Π.).

(στ) Η υποστήριξη του πρώτου και του δευτέρου επι­πέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία Εφαρμογών και συστημάτων.

(ζ) Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμά­των - εφαρμογών για την δημιουργία αναφορών, κα­ταστάσεων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

η) Η συντήρηση και η λειτουργία του λογισμικού Data- entry (DEF).

III. Τμήμα Γ'- Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών

(α) Η διαχείριση, η παρακολούθηση και η διασφάλι­ση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολο- γικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. (όπως ενδεικτικά υποδομές Data Center, G-cloud, disaster site).

(β) Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτηρί­ων που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Π.Σ., όπως ενδεικτικά, για την ασφάλεια κτηρίων, την καθα­ριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο.

(γ) Η ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων Πληροφορικής (ΙΤ) και των κτηρίων.

(δ) Η λειτουργία του γραφείου κίνησης.

(ε) Η διαχείριση (προμήθεια - αποθήκευση - διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού.

(στ) Η οργάνωση των αποθηκών και η ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών.

(ζ) Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους εντός ή εκτός Γ.Γ.Π.Σ..

(η) Η διαχείριση αξιών και εντύπων.

Στο Τμήμα Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών υπάγεται το Γραφείο Λειτουργικής - Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών, το οποίο λειτουργεί στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Δ’ - Προγραμματι­σμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων, στο οποίο παρέχει υπηρεσίες λειτουργικής και διοικητικής μέρι­μνας και όποια άλλη υπηρεσία κριθεί αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος, μετά από εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών.

IV. Τμήμα Δ'- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων.

(α) Ο προγραμματισμός εργασιών εκτυπώσεων.

(β) Η σχεδίαση, το μοντάζ, η εκτύπωση και η βιβλιοδε­σία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών. (γ) Η παραγωγή δοκιμίων.

(δ) Η παραγωγή φίλμς.

(ε) Οι ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία.

(στ) Οι τελικές διορθώσεις στο μοντάζ.

(ζ) Η φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους.

(η) Η προετοιμασία μηχανών.

V. Τμήμα Ε'- Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας, Κοπτικών και Εμφακέλλωσης.

(α) Ο προγραμματισμός εκτυπώσεων.

(β) Η προετοιμασία μηχανών.

(γ) Η εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί.

(δ) Η διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα. 

(ε) Η κοπή και η εμφακέλλωση εντύπων.

Άρθρο 7

Των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προΐστανται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως εξής:

(α) Των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών, καθώς και Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(β) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπο­λογιστικών Υποδομών και των Τμημάτων της Διεύθυν­σης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, εκτός του Τμήματος Γ'-Διαχείρισης Συμβάσεων αυτής, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(γ) Του Τμήματος Γ- Διαχείρισης Συμβάσεων της Δι­εύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, υπάλ­ληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ, κατη­γορίας ΠΕ ή ΤΕ ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(δ) Των Τμημάτων Α' και Β' Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήρι­ξης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(ε) Των Τμημάτων Δ'- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων και Σχεδιασμού Εντύπων και Ε'- Εκτυπώσεων, Βιβλιο­δεσίας, Κοπτικών και Εμφακέλλωσης της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

(στ) Του Τμήματος Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχεί­ρισης Υλικών της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήρι­ξης, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή Δι­οικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Η/Υ, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(ζ) Των Αυτοτελών Τμημάτων Ασφάλειας και Στρατη­γικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, προΐ- στανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

(η) Του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Υπολογι­στικών Υποδομών Γ.Λ.Κ. της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή των αντίστοιχων προ­σωρινών κλάδων.

Άρθρο 8

1. Από την έναρξη λειτουργίας των οργανικών μονάδων που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 6 της παρούσας απόφασης:

(α) η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2768/1999 (Α'273), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 3016/2002 (Α'110) και τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 (Α'138), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α' 14), αντικαταστάθηκε με του άρθρο 75 του ν. 4170/2013 (Α' 163) και τροποποιήθηκε με τις διατά­ξεις του άρθρου 11 του ν. 4224/2013 (Α'288), καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της με την αριθ. 2/75226/0004/20.12.2001 (Β'1811) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την αριθ. 2/10119/0004/19.2.2004 (Β'397) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει να λειτουργεί και οι αρμοδιότητές της, καθώς και το αρ­χείο της μεταφέρονται, αντιστοίχως, στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ήδη με την παρούσα απόφαση μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών.

(β) η Διεύθυνση Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ) της Γενικής Διεύ­θυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. (αριθ. Δ6Α 1066367 ΕΞ 2012/25.4.2012 - Β'1363 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών) παύει να λειτουργεί και οι αρμοδιότητές της, καθώς και το αρχείο της μεταφέρονται, αντιστοί- χως, στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

(γ) το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστη­μάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 3842/2010 (Α'58) παύει να λειτουργεί και οι αρμοδιό- τητές του, καθώς και το αρχείο του μεταφέρονται στο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ).

2. (α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες συ- στάθηκαν με τις διατάξεις, σύστασης της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

(β) Το προσωπικό της υφιστάμενης Διεύθυνσης Πλη­ροφοριακών Συστημάτων μεταφέρεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), στις οργανικές μονάδες της οποίας μεταφέρονται και οι αρμοδιότητές της.

(γ) Το προσωπικό των υφιστάμενων οργανικών μονά­δων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.ΠΥ.Ο., καθώς και του Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συ­στημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών, συνεχίζει να υπηρετεί στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Π.Σ. και της μετονομαζόμενης Γενικής Διεύθυνσης αυτής, με την νέα διάρθρωση.

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύ­ει η αριθ. Δ6Α 1139755 ΕΞ 2013/13.9.2013 απόφασή μας.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!