ΦΠΑ

ΠΟΛ. 186/1987 Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (NATO) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.B.K)

Απόφαση υπουργού Οικονομικών αριθμ. Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/87: Φορολογική μεταχείριση ειδών, εισαγομένων ή παραδιδομένων για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (NATO) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.B.K)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/1986 "για την εφαρμογή ταυ φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α)" όπως ισχύουν

α. Του Εδαφίου γγ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22,

β. της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2672/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ. 45/1973 (ΦΕΚ 141 Α').

3. Την από 11 Ιουνίου 1964 συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδας και Κυβερνήσεων άλλων Κρατών -μελών του NATO, που κυρώθηκε με την Α.Ν. 407/1968 (ΦΕΚ 105 Α).

4. Την με αριθμ. 197/1987 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, δεν επιβαρύνονται με φάρο προστιθέμενης αξίας:

1. Η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και πάσης φύσεως υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να Εγκατασταθούν σε εκτελούμενα στη Χώρο μας έργα κοινής υποδομής του NATO, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των έργων αυτών.

Ως έργα "Κοινής υποδομής - NATO" νοούνται εκείνα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 45/1973.

2. Η εισαγωγή από το Π.Β.Κ. και η παράδοση προς αυτό κάθε φύσης αγαθών (μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων κ.τ.λ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του και την κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή έργων αυτού που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσιο της από 11.6.1964 συμφωνίας, που έχει κυρωθεί με τον Α.Ν. 427/1963 (ΦΕΚ 105 Α) καθώς και η παροχή υπηρεσιών που γίνεται άμεσο προς αυτό για τον παραπάνω σκοπό.

3. Η αξία του τιμολογίου παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που δα εκδόσει ο εργολάβος κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης του έργου (ανάδοχος) προς την εποπτεύουσα το έργο αρχή ή προς το Π.Β.Κ.

4. Η αξία του τιμολογίου παράδοσης αγαθών που θα εκδόσει ο υπεργολάβος κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης προς τον ανάδοχο ταυ έργου κοινής υποδομής - NATO.

Αρθρο 2

1. Για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από το προηγούμενο άρθρο απαλλαγής κατά την εισαγωγή ειδών που προορίζονται για έργα καινής υποδομής - NATO, ο εργολάβος που έχει αναλάβει την εκτέλεση του θα προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο έγγραφο της αρχής που εποπτεύει το έργο αυτό, με το οποίο:

α) Θα βεβαιώνεται ότι τα εισαγόμενα είδη, ακριβής περιγραφής των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο ή σε επισυναπτόμενο σ` αυτό αναλυτικό πίνακα, προορίζονται να ενσωματωθούν ή εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο έργο κοινής υποδομής -ΝΑΤΟ-

β) θα ζητείται να επιτραπεί η εισαγωγή των εν λόγω ειδών από τον ενδιαφερόμενο ανόδοχο-εργολάβο χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί σ` αυτά.

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν την 1.1.1987 και για τις οποίες δεν προβλέπονταν ατέλεια, του ανάδοχου εργολάβου, κατά την εισαγωγή.

3. Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. θα χορηγείται από τις αρμόδιες για τον τελωνισμό των εισαγομένων ειδών τελωνειακές αρχές με την τήρηση των απαιτουμένων για την εισαγωγή τους όρων και διατυπώσεων

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 1, θα προσκομίζεται στο Τελωνείο εισαγωγής βεβαίωση της αρχής που εποπτεύει το έργο, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα είδη που έχουν εισαχθεί χωρίς Φ.Π.Α ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο έργο για το οποίο προορίζονταν.

Αρθρο 3

1. Για την εισαγωγή αγαθών, χωρίς Φ.Π.Α., από το Π.Β.Κ., απαιτείται έγγραφο προς το αρμόδιο Τελωνείο, με το οποίο το Π.Β.Κ. θα ζητά την ατελή εισαγωγή τους και θα βεβαιώνει ότι τα εισαγόμενα είδη, ακριβής περιγραφή των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο ή σε επισυναπτόμενο σ` αυτό αναλυτικό πίνακα των ειδών, θα καταχωρηθούν στα βιβλία υλικών και ατελειών και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ή την κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία ή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή έργων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

2. Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α., που θα είναι εξυπαρχής οριστική, θα χορηγείται από τις αρμόδιες για τον τελωνισμό των εισαγόμενων ειδών Τελωνειακές αρχές, με την τήρηση των απαιτούμενων για την εισαγωγή όρων και διατυπώσεων.

Αρθρο 4

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, της παράδοσης ειδών και υλικών πάσης φύσεως προς τον εργολάβο κατασκευής, συντήρησης ή επισκευής έργου κοινής υποδομής -NATO, που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εγκατασταθούν σε εκτελούμενο απ` αυτόν στη χώρα μας έργο κοινής υποδομής - NATO, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. 0 ανάδοχος - εργολάβος του έργου υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οικον. έφορο, αίτηση με την οποία ζητά να του εγκρίνει την αγορά των αναγκαίων ειδών και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να εγκατασταθούν στο υπό, εκτέλεση έργο, χωρίς Φ.Π.Α., αφού αναγράψει σ` αυτήν τη διάταξη του νόμου με βάση την οποία ζητά την απαλλαγή αυτή. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται:

α) Τα πλήρη στοιχεία του ανάδοχου -εργολάβου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και η αρμόδια για την επιβολή ταυ Φ.Π.Α. Οικον. Εφορία).

β) Το είδος του υπό εκτέλεση έργου.

γ) Ο αριθμός της σύμβασης ανάθεσης του έργου.

δ) Το συνολικό κόστος ταυ έργου και

ε) Η πιθανή ημερομηνία έναρξης και αποπεράτωσης του έργου.

2. Me την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να υποβάλλει;

α) Αναλυτικό εις διπλούν πίνακα, κατά προμηθευτή, θεωρημένο από την αρχή που εποπτεύει το έργο, στον οποίο θα αναγράφονται:

- το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών που προτίθεται να αγοράσει από το συγκεκριμένο προμηθευτή προκειμένου να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο έργο,

- το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. καθώς και η αρμόδια εφορία ταυ προμηθευτή των αγαθών,

- το συγκεκριμένο έργο στο oποίο θα εγκατασταθούν ή θα ενσωματωθούν τα αγαθά,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/1986, με την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι τα αγαθά των οποίων ζητά την αγορά χωρίς Φ.Π,Α., θα εγκατασταθούν ή θα ενσωματωθούν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έργο κοινής υποδομής - NATO,

γ) Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος αναθέσει σε υπεργολάβους την εν όλω ή εν μέρει εκτέλεση αυτού, υποβάλλει στον ίδιο ως άνω οικονομικό του έφορο, ονομαστική εις διπλούν κατάσταση γιο καθένα απ` αυτούς θεωρημένη από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα Α.Φ.Μ. και τον αρμόδιο οικονομικό τους έφορο), το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσει καθένας απ` αυτούς και το σύνολο της αμοιβής που συμφωνήθηκε.

3.Ο οικονομικός έφορος του ανάδοχου, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, αφού διαπιστώσει από αυτά ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής;

α. Θεωρεί και τα δύο αντίτυπα του αναλυτικού πίνακα των αγαθών στο τέλος του κειμένου κάθε σελίδας και αφού ενεργήσει επ` αυτού έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών, για να παραδόσει χωρίς φόρο τα αγαθά που αναφέρονται α` αυτόν, παραδίδει το ένα αντίτυπο στον ανάδοχο του έργου για την προμήθεια των αγαθών. Το δεύτερο αντίτυπο του αναλυτικού πίνακα παραμένει στην ίδια οικονομική εφορία, προκειμένου να συσχετισθεί με το φορολογικό φάκελο του αναδόχου, για την οριστική απαλλαγή του από το φόρο που αναλογεί στα αγαθό που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό όταν πράγματι θα ενσωματωθούν ή θα εγκατασταθούν στο εκτελούμενο έργο.

β. Θεωρεί τον πίνακα του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου και παραδίδει στον ανάδοχο επικυρωμένο το ένα αντίτυπο αυτού προκειμένου αυτός να το παραδώσει στον υπεργολάβο που αφορά, να το επισυνάψει αυτός ως δικαιολογητικό στο τιμολόγιο που θα εκδόσει προς τον ανάδοχο χωρίς Φ.Π.Α,

4. Ο ανάδοχος του έργου προσκομίζει το θεωρημένο οπό τον οικονομικό του έφορο αντίτυπο του αναλυτικού πίνακα των αγαθών, της περίπτωσης α` της προηγουμένης παραγράφου, στον προμηθευτή του. ο οποίος εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης χωρίς να επιβαρύνει την αξία των αγαθών αυτών με Φ.Π.Α. με την ένδειξη: "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α, ΩΣ Α.Υ.Ο. Π 4056/3022/1987" και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού τον πίνακα αυτό, ως δικαιολογητικό για τη μη χρέωση του φόρου.

Αρθρο 5

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ταυ προηγούμενου άρθρου, σε κάθε πιστοποίηση εκτελούμενου έργου, η εποπτεύουσα την εκτέλεση του αρχή, χορηγεί:

α. Εγγραφη βεβαίωση εις διπλούν, στον ανάδοχο του έργου, για το είδος, την ποσότητα των αγαθών που ενσωματώθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο έργο για την πιστοποίηση αυτή, καθώς και την αμοιβή που αναλογεί σ` αυτό.

Το πρωτότυπο της βεβαίωσης αυτής ο ανάδοχος υποβάλλει στον οικονομικό του έφορο για τη συσχέτιση της με τον οικείο φάκελλο και την οριστικοποίηση της απαλλαγής, που γίνεται με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων. Το αντίγραφο της ίδιας βεβαίωσης ο ανάδοχος θα επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδόσει προς την εποπτεύουσα το έργα αρχή, χωρίς φόρο και με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ A.Y.Ο, Π 4056/3029/1987".

β. Έγγραφη εις απλούν βεβαίωση, με τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης, προς τον υπεργολάβο του έργου, προκειμένου αυτός να την επισυνάψει ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του τιμολογίου που θα εκδόσει χωρίς φόρο, προς τον ανάδοχο του έργου, με τον ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π 4056/3029/1987".

2. Μετά την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου, η εποπτεύουσα αυτό αρχή, πιστοποιεί την ποσότητα, το είδος και την αξία των υλικών και ειδών που δε χρησιμοποιήθηκαν στο έργο αυτό από τον ανάδοχο, ενημερώνει άμεσα με έγγραφο της τον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο αυτού και γνωστοποιεί τούτο στον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος του έργου, μέσο σε είκοσι (20) ημέρες, από της γνωστοποίησης σ` αυτόν από την εποπτεύουσα το έργο αρχή. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να καταβάλλει με έκτακτη δήλωση του, χωρίς καμμιά έκπτωση, το φόρο που αναλογεί στην αξία των υπολειμμάτων και των υπολοίπων των υλικών και ειδών που δεν ενσωματώθηκαν ή δε χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και για τα οποία έτυχε άμεσης απαλλαγής κατά την προμήθεια τους, σύμφωνα με την πιστοποίηση της εποπτεύουσας το έργο αρχή, της προηγούμενης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος του έργου δεν καταβάλλει το φόρο σύμφωνο με την προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος για την επιβολή του φόρου αυτού οικονομικός του έφορος, εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 40 και επόμενα του ν. 1642/1986.

Αρθρα 6

1. Για παραδόσεις αγαθών προς το Π.Β.Κ. χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, απαιτείται έγγραφο προς τον προμηθευτή των αγαθών με το οποίο το Π.Β.Κ. θα ζητά την παράδοση των αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. και θα βεβαιώνει ότι τα αγοραζόμενα είδη, ακριβής περιγραφή των οποίων θα γίνεται στο παραπάνω έγγραφο κατ` είδος και ποσότητα ή σε επισυναπτόμενο σ αυτό αναλυτικό πίνακα, θα χρησιμοποιηθούν απ` αυτό, μέσο στα πλαίσια της από 11 Ιουνίου 1964 συμφωνίας (Α.Ν. 407/196Β ΦΕΚ 105 Α),για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της ποσότητας των αγαθών, το έγγραφο ή ο αναλυτικός πίνακας των ειδών είναι περισσότερες της μίας σελίδες, θα γίνεται σχετική θεώρηση σε κάθε σελίδα χωριστά, προκειμένου να αποφευχθεί η αντικατάσταση τους.

2. Ο προμηθευτής των αγαθών θα παραδίδει στο Π.Β.Κ. τα αγαθό που θα αναφέρονται στο πιο πάνω έγγραφο ή στον αναλυτικό πίνακα του Π.Β.Κ., χωρίς φόρο και σαν δικαιολογητικό θα επισυνάπτει το έγγραφο αυτό με το σχετικό πίνακα των ειδών, στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης που θα εκδόσει χωρίς Φ.Π.Α. και με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ-0. Π 4056/3029/1987".

Αρθρο 7

1. Ο παρέχων υπηρεσίες, ανάδοχος ή υπεργολάβος, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής - NATO ή παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες αυτές προς το Π.Β.Κ., εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) χωρίς φόρο, εφόσον επισυνάψει στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού βεβαίωση της εποπτεύουσας την εκτέλεση του έργου αρχής ή του Π.Β.Κ., κατά περίπτωση, από την οποία θα προκύπτει ότι πράγματι οι αναγραφόμενες στο συγκεκριμένο τιμολόγιο υπηρεσίες παρασχέθηκαν άμεσα σε έργα κοινής υποδομής -NATO ή προς το Π.Β.Κ. κότα περίπτωση.

2. Προκειμένου νια τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος γιο έργα κοινής υποδομής NATO και προς το Π.Β.Κ., η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί, στους οικείους προμηθευτές (ΟΤΕ - ΔΕΗ).

3. Για παροχή υπηρεσιών ή παράδοση αγαθών της προηγούμενης παραγράφου, η δήλωση - γνωστοποίηση των μετρητών ή συσκευών θα πρέπει να γίνεται: α) κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας και β) σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των μετρητών ή των συσκευών αυτών.

Αρθρο 8

Προκειμένου για εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής NATO ή για προμήθεια ειδών και υλικών για τα έργα αυτά ή για το Π.Β.Κ., που για λόγους εθνικής ασφάλειας έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα από τις αρμόδιες αρχές, δεν απαιτείται η αναγραφή αυτών στα σχετικά έγγραφα που απευθύνονται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον οικον. έφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, εφόσον χορηγείται σχετική βεβαίωση της εποπτεύουσας το έργο αρχής ή του Π.Β.Κ., προς τα πρόσωπα αυτά, με την οποία θα βεβαιώνεται το απόρρητο.

Αρθρο 9

1. Στις περιπτώσεις που από την 1 η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, εκδόθηκαν τιμολόγια παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με φόρο προστιθέμενης αξίας από τον ανάδοχο του έργου, τον προμηθευτή ή εκείνον που παρείχε υπηρεσίες άμεσα σε έργα κοινής υποδομής NATO ή προς το Π.Β.Κ., ο εκδότης του τιμολογίου αυτού υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής να εκδόσει πιστωτικό σημείωμα προς την εποπτεύουσα το έργο Αρχή ή προς το Π.Β,Κ. για την έκπτωση ή την επιστροφή κατά περίπτωση, του φόρου που έχει αναγράψει στα σχετικά τιμολόγια, αφού οι αρχές αυτές του χορηγήσουν, μέσα στην ίδια προθεσμία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις των πιο πάνω όρθρων 5 έως 7. προκειμένου αυτός να τα επισυνάψει, ως δικαιολογητικό στο στέλεχος του πιστωτικού σημειώματος.

2. Εφόσον τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τον ανάδοχο μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν επιβαρύνθηκαν με φάρο, για την τακτοποίηση της απαλλαγής αυτής, η εποπτεύουσα το έργο αρχή ή το Π.Β.Κ. υποχρεούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής, να παραδώσουν στον εκδότη του τιμολογίου τα οριζόμενα από τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων 5 έως 7 δικαιολογητικά, προκειμένου αυτός να τα επισυνάψει στο στέλεχος των σχετικών τιμολογίων.

Αρθρο 10

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1987 να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!