Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Forin Workspaces

H εταιρεία «FORIN Σταματόπουλος ΙΚΕ», και διακριτικό τίτλο: «Forin.gr» (στο εξής «Forin.gr» ή «εμείς»), με έδρα την οδό Σόλωνος 71, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, τηλ. 210/3387566 , e-mail: support@forin.gr, website: www.forin.gr, σέβεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ) και τον ελληνικό Νόμο 4624/2019, καθώς επίσης και τις Οδηγίες, Γνωμοδοτήσεις και Αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών και Οργάνων.

Το forin.gr επεξεργάζεται αφενός τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής, προκειμένου να πραγματοποιείται η εγγραφή και σύνδεση τους στην εφαρμογή και αφετέρου (υπό τη μορφή της πρόσβασης) τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, που περιλαμβάνονται στα αρχεία που επιλέγουν να αναρτήσουν, να αποθηκεύσουν ή να μοιραστούν οι χρήστες της εφαρμογής.

Αναφορικά με τα δεδομένα των χρηστών με σκοπό την πραγματοποίηση της εγγραφής και σύνδεσης στην εφαρμογή, η επεξεργασία πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους που διέπουν την επεξεργασία των εγγεγραμμένων χρηστών του website μας. Επομένως, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Προστασίας του website μας στον εξής σύνδεσμο: https://www.forin.gr/privacy-policy

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, που περιλαμβάνονται στα αρχεία που επιλέγουν να αναρτήσουν, να αποθηκεύσουν ή να μοιραστούν οι χρήστες της εφαρμογής, το forin.gr λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ, καθώς δρα κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη, ο οποίος λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, το forin.gr δεσμεύεται να:

 1. να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των δεδομένων που του γνωστοποιούνται από τον χρήστη.
 2. να αναθέτει εξωτερικά σε άλλον Εκτελούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη.
 3. να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.
 4. να δεσμεύει το προσωπικό του με ρήτρες εμπιστευτικότητας, συμβατικές ή εκ του νόμου και να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στο ως άνω προσωπικό
 5. να ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται με Προσωπικά Δεδομένα.
 6. να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: (i) σε περίπτωση άσκησης από το Υποκείμενο Δεδομένων των δικαιωμάτων του, ή (ii) σε περίπτωση καταγγελίας ή αιτήματος αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 7. να παρέχει συνδρομή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις από τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνoντας υπόψη και τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Εκτελούντα την Επεξεργασία.
 8. να θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του.
 9. να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα μετά τη λήξη της συνδρομής στην εφαρμογή, εκτός αν ο χρήστης έχει επιλέξει τη διαγραφή τους σε προγενέστερο χρόνο.
 10. να προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων που αναρτώνται από το χρήστη, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου. Ρητή εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το Forin.gr ειδοποιηθεί ότι στα αρχεία του χρήστη περιλαμβάνεται παράνομο, ανήθικο ή προσβλητικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, καθώς επίσης και στην περίπτωση που ο χρήστης κάνει χρήση της εφαρμογής αντιβαίνοντας στους Όρους Χρήσης, το forin.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, κατ’ εξαίρεση, σε διαγραφή ή αφαίρεση εν λόγω αρχείων.
 11. να επεξεργάζεται τα δεδομένα για τους σκοπούς που αποφασίζει ο χρήστης. Ρητώς αναφέρεται ότι ο σκοπός επεξεργασίας εν προκειμένω εξαντλείται στην οργάνωση των αρχείων, εργασιών, αρμοδιοτήτων και γνωστική ύλης του χρήστη στο διαδικτυακό χώρο της εφαρμογής. Ο χρήστης δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα για άλλους σκοπούς (όπως ενδεικτικά αξιολόγηση εργαζόμενων, καταγραφή και επιτήρηση ωρών εργασίας των συναδέλφων/υφιστάμενων υπαλλήλων ή λοιπών συνεργατών κλπ.). Επομένως, το Forin.gr δεν θα κληθεί να υλοποιήσει εντολές ή οδηγίες που εμπίπτουν σε άλλους σκοπούς πριν του αναφερόμενου.

Το Forin.gr και ο χρήστης συμφωνούν ότι Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 25/3/2020