Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας

Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας

Όνομα Τέλη κυκλοφορίας  

Σύμφωνα με τις περ. ι' και κ' της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3986/2011:

  • Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
  • Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα
έως το έτος 2000
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α' Έως 300  22
Β'  301-785  55
Γ'  786-1.071  120
Δ'  1.072-1.357  135
Ε'  1.358-1.548  225
ΣΤ'  1.549-1.738  250
Ζ'  1.739-1.928  280
Η'  1.929-2.357 615
Θ'  2.358-3.000 820
Ι'  3.001-4.000  1.025
Κ'  4.001 και άνω  1.230
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα
από το έτος 2001 έως το 2005
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α'  Έως 300  22
Β'  301-785  55
Γ'  786-1.071  120
Δ'  1.072-1.357  135
Ε'  1.358-1.548  240
ΣΤ'  1.549-1.738  265
Ζ'  1.739-1.928  300
Η'  1.929-2.357 630
Θ'  2.358-3.000 840
Ι'  3.001-4.000  1.050
Κ'  4.001 και άνω  1.260
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετα Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α'  Έως 300  22
Β'  301-785  55
Γ'  786-1.071  120
Δ'  1.072-1.357  135
Ε'  1.358-1.548  255
ΣΤ'  1.549-1.738  280
Ζ'  1.739-1.928  320
Η'  1.929-2.357 690
Θ'  2.358-3.000 920
Ι'  3.001-4.000  1.150
Κ'  4.001 και άνω  1.380
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)
0-90  0
91-100  0,90
101-120  0,98
121-140  1,20
141-160  1,85
161-180  2,45
181-200  2,78
201-250  3,05
Άνω των 251  3,72
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 1500 75
Β' 1501 - 3500 105
Γ' 3501 - 10000 300
Δ 10001 - 20000 600
Ε 20001 - 30000 940
ΣΤ' 30001 - 40000 1.320
Ζ' 40001 και άνω 1.490
Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 33 210
Β' 34- 50 410
Γ' 51 και άνω 510
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO2ανά χιλιόμετρο) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 (σε ευρώ)
0-100 0
101 -150 2,25
Άνω των 151 2,80
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 3.500 125
Β' 3.501-10.000 195
Γ' 10.001-19.000 340
Δ' 19.001-26.000 495
Ε' 26.001-33.000 650
ΣΤ' 33.001-40.000 925
Ζ' 40.001 και άνω 1.460
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 50 210
Β' 51 και άνω 385
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 50 215
Β' 51 και άνω 300
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α' έως 40 430
Β' 41 και άνω 595
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ