ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Έναρξη
 • 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 • Λήξη
 • 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Πρόγραμμα 100 Α – GENERAL - Πλήρη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικέ

                                                     
Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα
 
Απευθύνεται :  Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Προϊστάμενους  Λογιστηρίου , Εργαζόμενους σε Λογιστήρια , σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ ,  ΙΕΚ, Κολεγίων
 
Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων .
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή
 
Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές
 
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   : 
 
Παρέχεται  Αντίστοιχη  Βεβαίωση
Αδειοδοτημένο  Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12
(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)
 
Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που σας παρέχουμε!
 
 Συνοπτικό Πρόγραμμα :
 
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
 
«Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone      
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  :

 • Στις Εργασίες Λογιστή

 • Στην σύσταση Εταιριών
 • Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
 •  Κάθε μέρα
 • Τέλος του μήνα
 • Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
 • Στη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π 

 
 
 ΜΕΡΟΣ Α
Διαχείριση Εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου με Πραγματικά Παραστατικά και Χειρισμός Μηχανογραφημένου Προγράμματος
 
Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Βασικές Έννοιες Νόμου
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στη Διπλογραφική Μέθοδο
 • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
 • Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
 • Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων
 • Εργασίες Βοηθού Λογιστή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
 • Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
 • Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
 • Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
 • Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
 • Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση Συναλλαγματικών
 • Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
 • Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Διαχείριση Εξαγωγών
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
 • Αγορά Παγίων – Leasing κτλ 
 • Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 • Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υπολογισμός Προβλέψεων
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 
ΜΕΡΟΣ Β
 
Διαχείριση Εργασιών Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων – Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εργασίες Έμπειρου Λογιστή – Βοηθού Λογιστή
 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1)  Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου
 2) Τακτοποίηση Λογαριασμών
 • Τάξεως
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)  
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών

3) Ενσώματα και άυλα πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 •   Αποσβέσεις-Υπολογισμός και Λογαριασμός Αποσβέσεων-Διαχείριση Μητρώου Παγίων
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Λειτουργική Μίσθωση
 • Εύλογη άξια
 • Πώληση παγίου ή καταστροφή
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
 • Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Επενδυτικά ακίνητα
 • Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  

4)  Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
 • Εύλογη αξία
 • Πώληση
 • Διαχείριση Προβλέψεων

- Προβλέψεις για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων Ν. 4172/2013
 • Διαχείριση Μεταβατικών λογαριασμών
 • Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (Χρεογράφων ,Μετοχών, Ομολόγων κλπ)

5) Επιμέτρηση Αποθεμάτων
 • Αποτίμηση Μενόντων

- Μέθοδοι Αποτίμησης (FIFO , Μέσω σταθμικού κόστους κλπ )
          - Κόστος Πωληθέντων
6)  Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου
7) Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (Λ/σμός 82  Αποτελέσματα – Κέρδη ή ζημιές περιόδου Ε.Λ.Π)
8) Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου Εισοδήματος
 •  Πίνακας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης –Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές
 • Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη Δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
 • Διαχείριση Προκαταβολών Τρέχουσας Χρήσης – Παρελθούσης Περιόδου
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη Εντύπου Ε3

9) Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με Ε.Λ.Π
10) Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών  Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
11) Καταβολή Φόρου Εισοδήματος
12) Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών
13) Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους.
 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
 • Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
 • Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
 • Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
 • Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών
 • Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
 • Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
 • Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Χρήση προγράμματος :

 «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS
 
 
 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε :
 
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.
(Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)
Διάρκεια : 3 μήνες (100 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή
 
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – ADVANCED - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Διάρκεια : 1,5 μήνα (50 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΛΕ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΛΕ 11:00 - 14:30

Τοποθεσία

Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , Αθήνα, Αθηνα

Διοργανωτής

Το ΚΕΛΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 με βασικό αντικείμενο την Επιμόρφωση - Επαγγελματική Κατάρτηση:• Πτυχιούχων και Φοιτητών Οικονομικών Σχολών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.• Αποφοίτων Ιδιωτικών Οικονομικών Σχολών - Ι.Ε.Κ.• Αποφοίτων ΛυκείουΣτην Πρακτική:• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ• ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ• ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ• ΔΙΕΘΝΗH ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (INTERNATIONAL ACCOUNTING)• Φ.Π.Α, Κ.Β.Σ , ΚΤΛΜε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Βιβλία - Παραστατικά και Μηχανογραφημένα Προγράμματα όπως λειτουργούν σήμεραΑ) Τα σύγχρονα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣΒ) Τα Λογιστικά Φοροτεχνικά γραφείαΣτόχος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ:• Σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας• Σε ίδρυση Λογιστικού - Φοροτεχνικού Γραφείου• Σε Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο ΕπιχειρήσεωνΤΟ ΚΕΛΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ:• Τις πρωτοποριακές πρακτικές εφαρμογές• Την συνεχή επαφή με τον «κόσμο της αγοράς»• Την τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους αποφοίτους του• ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:o Ως Λογιστής, Φοροτεχνικός, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε κάθε Επιχείρηση με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές.o Καριέρα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία.o Ίδρυση Λογιστικού – Φοροτεχνικού γραφείου.• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ.