Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
 • Λήξη
 • 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Υφιστάμενο Εργασιακό Πλαίσιο & με τις Τελευταίες Νομοθετικές Ρυθμίσεις & οι Επικείμενες Αλλαγές

Σκοπός Προγράμματος: 
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου & όλων των διατάξεων των τελευταίων αλλαγών. Άμεση Ενημέρωση για τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 72 του  Ν.4331/ 2.7.2015, τους όρους αμοιβής & εργασίας των μισθωτών,  το πλαίσιο της μερικής απασχόλησης, τις  συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα πρόστιμα επί παραβάσεων κλπ. Περιλαμβάνονται και  πρακτικά παραδείγματα.

Απευθύνεται: Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, σε υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού, σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, σε δικηγόρους που διαχειρίζονται εργασιακά θέματα & ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν για το εργασιακό καθεστώς στην επιχείρηση τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  -ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Τι ισχύει  στην περίπτωση λήξης μιας συλλογικής σύμβασης με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 72 του  Ν.4331/2015(ΦΕΚ 69, τεύχος Α΄ της 2.7.2015)
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια  με βάση τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 72 του  Ν.4331/2015
 • Κατάργηση  του  μονομερούς δικαιώματος  του εργοδότη να προβαίνει σε περικοπή επιδομάτων (πλην των τεσσάρων) με την περιέλευση μιας ΣΣΕ σε μετενέργεια (άρθρο 72  Ν.4331/2015)
 • Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
 • Οι ρυθμίσεις  της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
 • Το γενικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
 • Ανανέωση, παράταση  σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11
 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11  «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
 • Πως συμπληρώνονται τα στοιχεία ετήσιας κανονικής άδειας  του  εντύπου Ε11  στις περιπτώσεις  εργαζομένων που:

-δεν έχουν λάβει το σύνολο των ημερών της ετησίας κανονικής αδείας που δικαιούνται-απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου-συνάπτουν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου-η σχέση εργασίας τους μετατρέπεται από πλήρης σε εκ περιτροπής ή μερική  κατά τη διάρκεια του έτους-απασχολούνται ως εποχιακοί στα ξενοδοχεία                                                                                                     ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Πρακτικά παραδείγματα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία Η απασχόληση των εργαζόμενων  στα  κατά τις Κυριακές και αργίες. Οι όροι αμοιβής και εργασίας κατά τις ημέρες αυτές.
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται το διακεκομμένο ωράριο
 • Επάνοδος , με τις νέες ρυθμίσεις ,στο  καθεστώς  υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου  με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258)
 • Το  πλαίσιο τήρησης του Ειδικού  Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις  ρυθμίσεις  του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014  & του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013
 • Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 • Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ.29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
 • Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
 • Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής  ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
 • Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
 • Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του
 • Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014
 • Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
 • H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε  ο Ν.4254/2014
 • Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων
 • Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α.   27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014  & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014). Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων
 • Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί  μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ &  την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014)
 • Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014]


ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο: Epsilon Business Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινουπολίτικα Ζώνη ΕΜΟ – 555 35 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 920770
E-mail:training@epsilontraining.gr

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.- Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Επίκαιρες Εργασιακές Αλλαγές με Βάση την πλέον πρόσφατη Νομοθεσία ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ 09:30 - 14:30

Τοποθεσία

Εκπαιδευτικό Κέντρο: Epsilon Business Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινουπολίτικα Ζώνη ΕΜΟ – 555 35 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...